12.08.2022

Legislacyjny chaos? Wdrożenie Dyrektyw DCD i SGD w branży e-commerce

Mariusz Purgał

W związku z wprowadzeniem do porządku dyrektyw 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych („Dyrektywa DCD”) oraz 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE z 20 maja 2019 r. („Dyrektywa SGD”), polski ustawodawca jest zobowiązany włączyć postanowienia ww. dyrektyw do polskiego porządku prawnego. W bieżącym roku polski rząd przygotował 2 projekty nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z powyższym:

 • jeden z projektów został przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wpłynął do Sejmu 29 czerwca br. (numer druku 2425),  
 • drugi autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Rozwoju wpłynął 12 lipca (druk numer 2476). 

Nowowprowadzone do porządku prawnego przepisy przewidują m.in. wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży w stosunku do konsumentów i odrębne uregulowanie tej materii w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W tym zakresie nowe przepisy mają na celu dostosowania polskich regulacji do dyrektywy SGD. 

Legislacyjny bałagan

Warto nadmienić, iż organizacje reprezentujące przedsiębiorców wyraziły obawy o brak tzw. “legislacyjnego spokoju”, gdyż oprócz wcześniej wspomnianych projektów znajdujących się już obecne w Sejmie, pojawił się trzeci; tym razem rządowy, ingerujący w prawa dot. umów sprzedaży, regulaminy serwisów internetowych, czy też zasady prezentacji i reklamy produktów. Zastrzeżenia co do jego treści płyną od samych prawników, którzy wskazują na brak koordynacji, brak kooperacji w obradowaniu nad projektami, będącymi spójnym materialnie.

Jakie zmiany w projektach wprowadzają Dyrektywy DCD i SGD?

 Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wdraża dyrektywy DCD i SGD, a ustawodawca na mocy ich wprowadzenia przewiduje następujące zmiany:

 • nowelizację zasad rękojmi i gwarancji, w szczególności wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży w stosunku do konsumentów (wymiana wadliwego towaru będzie zatem trudniejsza, ale zakup oprogramowania – łatwiejszy).  
 • modyfikację przepisów o rękojmi i przeniesienie ich do ustawy o ochronie praw konsumenta. Zmiana ta przewiduje dokonanie aktualizacji regulaminów oraz zastosowanie odpowiednich odesłań do właściwych im aktów prawnych.

Z kolei w przypadku projektu UOKiK główny nacisk jest wywierany na dyrektywę 2019/2161 („dyrektywa Omnibus” – więcej na ten temat mogą przeczytać Państwo w jednym z wpisów na stronie naszej kancelarii), zgodnie z czym na swej ważności zyska:

 • obowiązek podania informacji, czy osoba oferująca produkty na platformie ma status przedsiębiorcy czy też nie,
 • obowiązek informowania o najniższej cenie w ostatnich aktualizowanych 30 dniach przed planowaną obniżką;
 • obowiązek poinformowania o zasadach plasowaniu produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania;
 • rozszerzenie katalogu nieuczciwych praktyk rynkowych w każdych okolicznościach m.in. o działania przedsiębiorcy polegające na: podawaniu wyników wyszukiwania w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe konsumenta bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy.

Kontrowersyjne vacatio legis

Kolejną kontrowersyjną kwestią jest krótki termin wejścia w życie planowanych Dyrektyw. Nawiązując do przedstawionego wcześniej bałaganu legislacyjnego brak koordynacji w obradowaniu nad ustawami tworzy ryzyko wprowadzenia wzajemnie wykluczających się przepisów i rozwiązań. Na podstawie art. 5 Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz art. 10 Projektu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów termin vacatio legis wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia. Co więcej ustawodawca w uzasadnieniu stwierdza, że podane ramy czasowe są wystarczające, gdyż termin na implementacje unijnej dyrektywy do porządku krajowego został już przekroczony.

Alarmująca w tym przypadku pozostaje kwestia skutecznego poinformowania klienta o zmianie umowy, obniżki ceny w terminie 30 dni jak wskazują przepisy chociażby dyrektywa Omnibus. Dlatego też w przypadku vacatio legis ta kwestia może spowodować niemożność w skutecznym poinformowaniu klienta, co doprowadzi do kolejnych niejasności i braku porządku w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Rozwiązaniem wydaje się być połączenie obu projektów w jedną ustawę i ich wspólne procedowanie.


 Źródła: 
[FM_form id="2"]

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  ul. Piękna 15 lok. 34,

  00-549 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl