Procedura reklamacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KANCELARIĘ

 

§ 1. DEFINICJE

Kancelaria – Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, ul. Kącik 4,  30-549 Kraków, KRS: 0000529212, tel. 12 395 71 61, mail: kancelaria@kwkr.pl.

Dane Osobowe – dane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Kancelarię i przetwarzane przez Kancelarię na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki świadczenia Usług przez Kancelarię oraz procedurę reklamacyjną.

Umowa – umowa pomiędzy Kancelarią a Klientem, na mocy której Kancelaria zobowiązana jest wykonać Usługę.

Usługi – usługi świadczone przez Kancelarię w szczególności polegające na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów dokumentów, wsparciu Klientów w procesach inwestycyjnych i sporach prawnych.  

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kancelaria świadczy Usługi z zachowaniem należytej staranności, z poszanowaniem zasad określonych Ustawą o radcach prawnych i Kodeksem Etyki, zgodnie ze standardami profesjonalnego świadczenia usług prawnych.
 2. Sposób świadczenia Usługi w powierzonej Kancelarii sprawie, w szczególności termin wykonywania poszczególnych czynności, wynika z rodzaju sprawy, zakresu zlecenia oraz bieżących uzgodnień z Klientem.
 3. Usługa udzielana jest w zakresie ustalonym Umową wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów lub informacji. W przypadku istnienia innych, nieujawnionych przez Klienta okoliczności, ocena prawna oraz wnioski mogą być odmienne od dokonanych przez Kancelarię. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, Kancelaria nie ma obowiązku weryfikowania prawdziwości podanych przez Klienta informacji ani autentyczności dokumentów.
 4. Reprezentacja Klienta przed sądami, organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani osiągnięcie określonego skutku.
 5. Kancelaria informuje Klienta, na jego żądanie o przebiegu wykonania Umowy (w tym o jej rezultacie) oraz o skutkach podejmowanych czynności.
 6. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi.

 

§ 3. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Kancelarię lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Kancelarii.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@kwkr.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacja nie przysługuje, gdy:
  1. porada wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  2. porada została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy.
 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kancelaria zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Kancelaria poinformuje o tym Klienta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi.
 6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem Kancelaria przekaże odpowiedź w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl