14.02.2018

Konkurs

Marcin Wierzbicki

Szanowni Państwo,

Kancelaria Konieczny Wierzbicki serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na rozwiązanie kazusu. Nagrody czekające na autora najtrafniejszego rozwiązania to 3.000 zł, dodatkowo dla autorów trzech najciekawszych prac płatny staż w kancelarii.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.koniecznywierzbicki.pl, rozwiązania należy przesyłać na adres: konkurs@kwkr.pl do dnia 30.03.2018 r.

Powodzenia!

 

Treść Kazusu:

Jeden z Klientów kancelarii, Omega spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Klient”), prowadząca działalność zarówno na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w celu usprawnienia procesów sprzedażowych zdecydował się na zamówienie systemu informatycznego „Delta” o określonej funkcjonalności. Dostawcą systemu będzie spółka Sanpi Ltd. z Wielkiej Brytanii. Klient zwrócił się do Państwa, jako prawnika kancelarii, z prośbą o przygotowanie umowy licencyjnej, zgodnie z następującymi ustaleniami wypracowanymi w toku negocjacji z dostawcą oprogramowania:

 • Klient zamierza zamówić oprogramowanie wraz z dokumentacją, na którą składać się będzie opis funkcjonalny i instrukcje,
 • Licencja udzielana będzie za jednorazową odpłatnością,
 • Klientowi zależy na długoterminowej i niezakłóconej możliwości korzystania z zamówionego oprogramowania, stąd strony nie przewidują możliwości jednostronnego spowodowania wygaśnięcia licencji,
 • Licencja powinna zapewniać maksymalnie długi okres korzystania w przekazywanych utworów,
 • Licencja powinna umożliwiać zmiany w oprogramowaniu, w razie gdyby wykonawca odmówił rozwoju systemu lub usunięcia błędu na zlecenie Klienta,
 • Kod źródłowy oprogramowania nie jest udostępniany przy zawarciu umowy,
 • Z uwagi na fakt, że w skład zarządu Klienta wchodzą obcokrajowcy, a dostawca systemu jest spółką brytyjską, umowa powinna być sporządzona w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Projekt umowy powinien zawierać propozycję najważniejszych klauzul umownych, zabezpieczać istotne interesy Klienta i nie powinien przekraczać objętości 10.000 znaków (bez spacji) dla każdej z wersji językowej (tj. łącznie maksymalnie 20.000 znaków). Jeżeli nie uda się ująć w umowie wszystkich wytycznych Klienta, prosimy o przesłanie Państwa propozycji wraz z komentarzem rozwiązań tak, aby zarząd Klienta mógł zaprezentować kontrahentowi argumentację w toku dalszych negocjacji (propozycje wraz z komentarzem nie powinny przekraczać 20.000 znaków (bez spacji)).

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę poprawność merytoryczna, wszechstronność zabezpieczenia interesów Klienta, umiejętność organizacji struktury tekstu, poprawność językowa. Prace przekraczające ustalony limit znaków nie będą oceniane.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ROZWIĄZANIE KAZUSU

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „KONKURS NA ROZWIĄZANIE KAZUSU” („Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest spółka Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p., ul. Prądnicka 89/6, 31-202 Kraków („Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora, a prace konkursowe Uczestników zgłaszane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@kwkr.pl
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna która spełnia łącznie następujące warunki:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. b) posiada wiedzę prawniczą niezbędną do rozwiązania zadania konkursowego.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w dniach od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia 30 marca 2018 roku. Wszelkie zgłoszenia dokonane po wskazanym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 • 3

KAZUS

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie rozwiązania kazusu, którego treść znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Każdy z Uczestników może przesłać jedną propozycję rozwiązania kazusu.
 3. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko prace autorstwa Uczestników, które w żaden sposób nie naruszają jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym praw autorskich.

 

 • 4

ZWYCIĘZCA KONKURSU, NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są: kwota pieniężna w wysokości 3.000 PLN za najlepsze rozwiązanie kazusu i płatny staż u Organizatora dla autorów trzech najlepszych prac.
 2. Zwycięzcą Konkursu jest jeden Uczestnik którego prawidłowo zgłoszone rozwiązanie kazusu zostało wyłonione jako zwycięskie przez jury konkursowe („Zwycięzca”).

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 PLN i zostanie zaproszony do odbycia płatnego stażu u Organizatora, na warunkach do ustalenia indywidualnie między stronami.

 1. Oprócz Zwycięzcy w Konkursie zostaną wyłonione 2 dodatkowe osoby, których prace zostały ocenione najwyżej po pracy Zwycięzcy, („Osoby Wyróżnione”), osoby te zostaną zaproszone do odbycia płatnego stażu u Organizatora, na warunkach do ustalenia indywidualnie między stronami.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje jury konkursowe. W skład jury konkursowego wejdą 3 osoby wskazane bezpośrednio przez Organizatora.
 3. Zwycięzca Konkursu i Osoby Wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury oraz powiadomieni o wygranej do dnia 21 kwietnia 2018 r. i zaproszeni na spotkanie w sprawie odbycia płatnego stażu u Organizatora.
 4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu do dnia 30 kwietnia 2018 r. Wartość przekazanej nagrody stanowić będzie przychód zwycięzcy, od którego odprowadzony zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie.
 5. Organizator zachowuje prawo nieprzyznania Nagród w sytuacji, gdy jury konkursowe nie wyłoni Zwycięzcy Konkursu ani/lub Osób Wyróżnionych.
 • 5

PRAWA AUTORSKIE

 1. W momencie wyłonienia Zwycięzcy i Osób Wyróżnionych w Konkursie, Zwycięzca i Osoby Wyróżnione przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do przesłanej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w tym momencie polach eksploatacji.
 2. Autorskie prawa majątkowe do pracy przechodzą na Organizatora z chwilą wyłonienia Zwycięzcy i Osób Wyróżnionych.
 3. Organizator nabywa wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy.
 4. Zwycięzca i Osoba Wyróżniona gwarantuje, że począwszy od daty przeniesienia na Organizatora praw autorskich do utworu nie będzie wykonywać uprawnień z art. 56 – 58 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nadzoru autorskiego ani swoich autorskich praw osobistych w stosunku do pracy.
 5. Zwycięzca i Osoba Wyróżniona niniejszym nieodwołalnie upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do pracy.
 6. Zwycięzca i Osoba Wyróżniona gwarantuje, że praca jest wolna od wad prawnych, a w szczególności, iż nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, oraz że nie będzie naruszać w jakikolwiek inny sposób własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Za przeniesienie wszelkich wskazanych powyżej praw Zwycięzcy i Osobie Wyróżnionej nie przysługuje wynagrodzenie poza prawem do uzyskania Nagrody.

 

 • 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych uniemożliwia otrzymanie przez Uczestnika Nagrody w Konkursie.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 6. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, aktualizowania, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności uzyskania informacji w zakresie, o jakim mowa w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 3. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej ani innej gry hazardowej – w rozumieniu, jakie tym pojęciom nadają przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem bądź Konkursem będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl