Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ASI

18/05/2017 –

W związku z uchwaleniem w dniu 31 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca”) oraz jej wejściem w życie w dniu 4 czerwca 2016 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pragnie zwrócić uwagę, że nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego objęte zostały podmioty wykonujące działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, w rozumieniu art. 8a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „ustawa”), będącej wewnętrznie zarządzającym alternatywną spółką inwestycyjną, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 1 ustawy oraz podmioty wykonujące działalność zewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy zmieniającej, podmioty, które w dniu wejścia w życie tej ustawy (4 czerwca 2016 r.), wykonują działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i nie są funduszami inwestycyjnymi, są obowiązane dostosować działalność do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, to jest do dnia 4 czerwca 2017 r.

Dostosowanie działalności do wymogów, o których mowa w ustawie oraz kontynuowanie prowadzonej działalności będzie wymagało złożenia w terminie, o którym mowa powyżej bądź wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, zgodnie z art. 70a i nast. ustawy, bądź wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję, zgodnie z art. 70zb i nast. ustawy.

UKNF zauważa jednocześnie, że na rynku kapitałowym w Polsce funkcjonują spółki prowadzące działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej w rozumieniu ustawy jak i działalność podmiotu zarządzającego takimi spółkami, a szereg z tych spółek stanowią spółki publiczne działające zarówno na rynku regulowanym jak i poza tym rynkiem – w alternatywnym systemie obrotu – NewConnect.

W związku z powyższym, Urząd stoi na stanowisku, iż spółki te powinny dokonać niezwłocznej autoidentyfikacji jako wewnętrznie zarządzający ASI (będący jednocześnie alternatywną spółką inwestycyjną), bądź jako zewnętrznie zarządzający ASI, dostosować swoją działalność do wymogów wynikających z ustawy i w konsekwencji do dnia 4 czerwca 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Oceny takiej powinny dokonać także podmioty, które uznały, że są jednostkami inwestycyjnymi w rozumieniu §27 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Zaniechanie obowiązku wynikającego z art. 54 ustawy zmieniającej skutkować będzie ponoszeniem przez podmioty kontynuujące wykonywanie działalności zarządzającego ASI bez zezwolenia bądź bez uprzedniego wpisu do rejestru zarządzających ASI, odpowiedzialności karnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 287 ust. 1 ustawy, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w ustawie wykonuje działalność polegającą na lokowaniu w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, aktywów osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu podlega grzywnie do 10 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto, zgodnie z art. 295 ustawy, kto bez wymaganego zezwolenia albo wpisu do rejestru wykonuje działalność, o której mowa m.in. w art. 70e ust. 1 ustawy, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

Urząd jednocześnie informuje, że szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i procedowania wniosków o wpis do rejestru zarządzających ASI znajdują się w stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad ubiegania się o wpis do rejestru zarządzających ASI.