Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

04/10/2017 –

WYDARZENIA:

Zawarcie przez Klienta kancelarii przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Prawnicy naszej kancelarii reprezentujący Klienta zakończyli z sukcesem negocjacje przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej położonej na Śląsku, prowadzone z światowym potentatem w baraży centrów logistycznych. Na sprzedawanej nieruchomości w ramach wielomilionowej inwestycji powstanie jeden z dwóch etapów nowego centrum logistycznego. Podstawowym zadaniem kancelarii było wynegocjowanie warunków sprzedaży zabezpieczających Klienta, w sytuacji znaczącej nierównowagi stron i wielonarodowej struktury korporacyjnej kupującego. W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy Kancelaria doprowadziła do zamknięcia z powodzeniem kilkunastu podobnych projektów negocjacji warunków umów sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych dla naszych Klientów. Było to możliwe dzięki specjalistycznym kompetencjom i doświadczeniu prawników Kancelarii w tym obszarze.
 

Konferencja branżowa z tematyki HR we współpracy Kancelarii z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową

W dniu 11.10.2017 r. w Tajęcinie (obok Rzeszowa) odbędzie się spotkanie branżowe poświęcone tematyce HR w branży produkcyjnej pt. „Nowoczesne formy wsparcia pracowników i rozwój rynku pracy na Podkarpaciu”. Organizatorem wydarzenia jest Brytyjsko-Polska Izba Handlowa we współpracy m.in. z naszą Kancelarią.
Prelegentem na spotkaniu będzie prawnik z naszej Kancelarii, radca prawny Łukasz Wieczorek. Przedmiotem wystąpienia będą aspekty prawne pozyskiwania pracowników ze wschodu oraz wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się pracodawcy. Mec. Łukasz Wieczorek na co dzień koordynuje w Kancelarii m.in. sprawy związane z relokacjami cudzoziemców.
Szczegółowa agenda konferencji jest dostępna pod adresem: http://bpcc.org.pl/pl/wydarzenia/nowoczesne-formy-wsparcia-pracownikow-i-rozwoj-rynku-pracy-na-podkarpaciu.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na wydarzeniu poprzez wysłanie e-maila na adres: marta.smolarek@bpcc.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

======================================================================================================================================

NOWOŚCI:

Nowy Kodeks Urbanistyczno – Budowalny oddala się

W lipcu bieżącego roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podsumowało dotychczasowe prace nad projektem nowego Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego, informując jednocześnie o kolejnym przesunięciu zaplanowanych terminów zakończenia prac. Projektowana regulacja zakłada wprowadzenie rewolucji w procesie planowania przestrzennego i realizacji inwestycji, poprzez znaczne zwiększenie kompetencji rad gmin w zakresie ustalania szczegółowych zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także kształtowania ładu przestrzennego, w myśl nowej zasady, iż prawo zabudowy nieruchomości nie jest elementem prawa własności nieruchomości. Wraz z wejściem w życie ustawy zniknąć mają w dotychczasowym kształcie także decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, które wydawane będą w zupełnie wyjątkowych wypadkach, zaś nowe inwestycje będą możliwe tylko na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Niestety nie na razie nie wiadomo co stanie się z wydanymi dotychczas decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy lub pozwoleniami na budowę, ponieważ Ministerstwo nie przedstawiało żadnego projektu przepisów przejściowych. Obecnie projekt ustawy w dalszym ciągu jest przygotowywany i konsultowany, a planowany termin przedstawienia ostatecznego projektu, z jesieni 2017 roku, przesunięty został na grudzień 2017 roku. Według zapowiedzi Ministerstwa, ustawa trafi do Sejmu na początku przyszłego roku.

Nowe możliwości rejestracji znaków towarowych UE

W dniu 1 października 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach prawa unijnego dotyczące rejestracji znaków towarowych UE.
Wprowadzona została możliwość zarejestrowania jako unijnego znaku towarowego sekwencji obrazów lub kombinacji obrazu i dźwięki (znak multimedialny, znak ruchomy, znak holograficzny). Zmianę tę można ocenić jako szczególnie interesującą dla branży IT, producentów aplikacji, gier, itp.
Pojawiła się także nowa kategoria oznaczeń, tzw. znaki certyfikujące UE. Wnioskodawca rejestrujący znak certyfikujący UE będzie zobowiązany do przedłożenia regulaminu korzystania ze znaku certyfikującego UE przez osoby trzecie. Regulamin będzie określał właściwości, które dany towar lub usługa ma spełniać, sposób ich weryfikacji przez organ certyfikujący, zasady nadzoru nad posługiwaniem się znakiem certyfikującym przez osoby trzecie oraz sankcje za naruszenie regulaminu. Istotą znaku certyfikującego UE będzie gwarancja, że podmioty używające tego znaku będą spełniały określone standardy wyznaczone przez właściciela znaku certyfikacyjnego. Podmiot zajmujący się działalnością związaną z towarem lub usługą będącą przedmiotem znaku certyfikującego UE nie będzie mógł wnioskować o rejestrację znaku certyfikującego UE.

=====================================================================================================================================

PUBLIKACJE:

Skutki podziału spółek kapitałowych dla postępowań cywilnych

W dniu 29.09.2017 r. w Rzeczypospolitej ukazał się artykuł Izabeli Ustymenko – Łukasik, radcy prawnego z naszej Kancelarii, dotyczący skutków podziału spółek kapitałowych dla toczących się z ich udziałem postępowań cywilnych. O ile skutki materialnoprawne zostały uregulowane wprost w art. 531 kodeksu spółek handlowych, o tyle skutki procesowe podziału spółek pozostają przedmiotem sporów doktryny i orzecznictwa. Niektóre orzeczenia Sądu Najwyższego zakładają, że do sukcesji uniwersalnej powiązanej z automatycznym następstwem procesowym może dojść tylko i wyłącznie wtedy, gdy ustaje byt prawny poprzednika prawnego, w przeciwnym wypadku wymagane jest uzyskanie zgody przeciwnika procesowego na wstąpienie nabywcy do procesu. W niektórych sytuacjach może stanowić to problem i należy mieć tę kwestię na uwadze na etapie przygotowywania planu podziału spółki.