09.09.2020

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Paweł Syguła

 

W dniu 3 września 2020 r. weszła w życie zmiana Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza do przepisów instytucję doradcy akcjonariusza do spraw głosowania. Jest nim  osoba prawna, która zawodowo i na zasadach komercyjnych zajmuje się analizowaniem informacji ujawnianych przez spółki publiczne lub pochodzących od spółek publicznych w celu ułatwienia akcjonariuszom tych spółek podejmowania decyzji dotyczących głosowania, przez przedstawianie badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania związanych z wykonywaniem prawa głosu. W dużej części będą to podmioty posiadające status firmy inwestycyjnej.

 

Na podmiocie chcącym wykonywać taką funkcję spoczywać będzie szereg obowiązków. W celu należytego informowania akcjonariuszy o dokładności i wiarygodności podejmowanych przez siebie działań doradca akcjonariusza do spraw głosowania będzie musiał co rok zamieszczać na swojej stronie internetowej informacje związane z przygotowywaniem przez niego badań, porad i rekomendacji dotyczących głosowania. Informacje powinny obejmować metodologię sporządzanych analiz i wskazanie źródeł informacji wykorzystywanych przez doradcę. Ponadto w każdym roku doradca powinien opublikować sprawozdanie z wykonania stosowanych przez siebie zasad.

 

Nowe przepisy mają też w założeniu chronić akcjonariusza przed niekorzystnymi wpływami osób działających w warunkach konfliktu interesów. Doradca akcjonariusza do spraw głosowania ma obowiązek niezwłocznego poinformowania podmiotów, na rzecz których świadczy usługi, o istniejących lub potencjalnych sprzecznościach interesów lub o relacjach biznesowych, które mogą mieć wpływ na przygotowanie przez niego badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania, jak również o działaniach, które podjął w celu wyeliminowania lub ograniczenia takich sprzeczności interesów lub które podjął w celu zarządzania nimi.

 

Instytucja doradcy do spraw głosowania jest nowym zjawiskiem w polskiej kulturze korporacyjnej i musi upłynąć pewien czas, zanim będziemy mogli ocenić jakość wprowadzonych zmian – w naszej ocenie jest jednak krokiem w dobrą stronę, który pozwoli na wprowadzenie wyższego poziomu profesjonalizmu i przejrzystości wobec drobnych inwestorów.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl