25.10.2017

Sprzeciw zamiast skargi na decyzje wydane na podstawie art. 138 § 2 Kpa

Marcin Wierzbicki

Dziennik Gazeta Prawna, 25/10/2017 – Michał Czuryło

Decyzje uchylające do ponownego rozpatrzenia stanowią znaczną część ogółu wydawanych decyzji, mimo że w zamierzeniu miały stanowić rozwiązanie wyjątkowe. Na fakt wydawania decyzji kasatoryjnych zbyt pochopnie od dawna zwracali uwagę zarówno przedstawiciele doktryny jak i sądy administracyjne. Tendencja do unikania merytorycznego rozpatrywania sprawy przez organy odwoławcze nawet jeżeli spełnione są wszystkie do tego przesłanki jest bowiem zauważalna. Organy te powołują się w tym zakresie na szereg argumentów, z których część nie ma często oparcia w przepisach regulujących postępowanie. Przykładem jest powoływanie się na „specyfikę” danej sprawy, która miałaby im nie pozwalać na orzekanie merytoryczne, jak dzieje się to np. w sprawach o wydanie warunków zabudowy, czy pozwolenia na budowę.

Wprowadzenie uproszczonego środka (sprzeciwu w miejsce dotychczasowej skargi), który pozwalałby na szybsze rozpatrzenie, było więc bardzo pożądane. Istniały jednak głosy w doktrynie, że dodanie do działu III ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi („Uppsa”) rozdziału 3A nie rozwiąże istniejących problemów. Nowe przepisy z jednej strony nakazują szybkie rozpatrywanie sprzeciwów: wyznaczając krótki trzydziestodniowy termin, wprowadzając jako zasadę orzekanie na posiedzeniu niejawnym, a także wykluczając obowiązywanie art. 33 Uppsa dającego prawo innym stronom postępowania administracyjnego by być uczestnikami postępowania przed sądem administracyjnym. Zmiany takie, żeby odnieść swój skutek wymagały jednak odpowiedniego zorganizowania pracy sądów administracyjnych i niejako dania priorytetu sprzeciwom przez same sądy i sędziów. Pojawiające się już poszczególne orzeczenia sądów administracyjnych pokazują jednak, iż niektóre sądy radzą sobie z tym wyzwaniem i że możliwym jest wydanie rozstrzygnięcia w terminie narzuconym przez przepisy. Treści uzasadnień tych wyroków pokazują natomiast, że da się w praktyce ograniczyć zakres badania sprawy przez sąd do oceny istnienia przesłanek do wydania decyzji kasatoryjnej, co również stanowić miało potencjalny problem w stosowaniu nowego środka .

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl