23.12.2020

Spółka nieruchomościowa – nowe przepisy już od stycznia

Mateusz Kozieł
real property companies

W styczniu 2021 roku wejdą w życie zmiany w przepisach podatkowych. Jedną z nowości jest wprowadzenie pojęcia jakim jest „spółka nieruchomościowa”. Wiąże się to jednocześnie z nałożeniem obowiązków na podmioty spełniające warunki uznania ich za tego rodzaju spółkę. Celem tej zmiany jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Czym jest spółka nieruchomościowa?

Zgodnie z nową definicją spółka nieruchomościowa to podmiot, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekracza 10 000 000 zł.

Spółka nieruchomościowa niebędąca podatnikiem podatku dochodowego może zostać uznana za taką spółkę. Dzieje się tak, gdy jej przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowią co najmniej 60% ogółu przychodów lub wyników.

O statusie spółki decydować więc nie tylko profil składników jej majątku lecz także osiąganie przez spółkę przychodów z określonego źródła.

Spółki nieruchomościowe – skutki zmian

Na spółki nieruchomościowe zostanie nałożonych szereg nowych obowiązków.

Przede wszystkim, na spółkach nieruchomościowych będzie ciążyć zobowiązanie zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% od kwoty dochodu w przypadku przeprowadzenia transakcji zbycia. Zbyć można udziały, akcje, tytuły lub prawa.

Aby zobowiązanie zaistniało co najmniej jedna ze stron musi spełnić jeden z poniższych warunków. Na przykład nie będzie miała siedziby czy zarządu na terytorium RP. W przypadku osób fizycznych nie będzie miała miejsca zamieszkania na terenie RP. Ustawa wprowadza więc specyficzne regulacje, wprowadzające nowy rodzaj podatku u źródła związanego ze zbyciem praw udziałowych w spółkach związanych swymi nieruchomościami z terytorium Polski.

Spółka nieruchomościowa bez siedziby lub zarządu w Polsce, będzie miała obowiązek ustanowić w drodze spisanej umowy przedstawiciela podatkowego w RP. Jego rolą będzie realizowanie obowiązków płatnika podatku związanego ze zbyciem udziałów w spółce oraz solidarne ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

Nowe przepisy to nie tylko nowe obowiązki podatkowe, lecz także nowe obowiązki natury raportowej. Spółki nieruchomościowe objęte zostaną obowiązkiem przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji za rok podatkowy lub obrotowy. Będą musiały informować na temat podmiotów posiadających w danej spółce udziały. Płatnicy mają na to czas do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego. W ten sposób, ustawodawca chce osiągnąć pełną transparentność w zakresie udziałowców wchodzących w skład spółek nieruchomościowych.

Masz wątpliwości? Potrzebujesz wsparcia w zakresie oceny, czy spółka spełnia przesłanki do uznania ją za nieruchomościową?

Skontaktuj się z naszym teamem – Kancelaria Konieczny Wierzbicki: KLIKNIJ

mec. Mateusz Kozieł – mateusz.koziel@kwkr.pl | +48 515 179 462

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl