SPÓŁKI I RYNEK KAPITAŁOWY

Rynek kapitałowy

Realizujemy szereg projektów skupiających się wokół zagadnień publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz tworzenia struktur kapitałowych z wykorzystaniem finansowania prywatnego i publicznego, jak również obsługi funduszy inwestycyjnych. Koncentrujemy się na wdrażaniu skutecznych w praktyce struktur, umożliwiających osiąganie zamierzonych celów biznesowych.

 

Obsługa prawna spółek publicznych

Świadczymy stałą obsługę prawną na rzecz spółek publicznych, również w zakresie wykonywania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych związanych z funkcjonowaniem na rynku regulowanym. Działania te wykonywane są zarówno na podstawie rozporządzeń raportowych i regulaminu ASO, jak również na podstawie rozporządzenia MAR, w tym ocena prawna zdarzeń mogących stanowić podstawę do publikacji raportu, redakcja projektów raportów bieżących i wsparcie emitentów w ustalaniu strategii informacyjnej. Realizujemy także obsługę wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz tzw. dual listingu. W odniesieniu do spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu sprawujemy funkcję Autoryzowanego Doradcy ASO.

 

 • Doradzamy w procesie wykonywania obowiązków informacyjnych (regulamin ASO, rozporządzenie MAR, ustawa o ofercie publicznej, rozporządzenie raportowe).
 • Pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek notowanych na rynku NewConnect i Catalyst.

 

Obsługa debiutów giełdowych i wtórnego wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego

Od wielu lat uczestniczymy w projektach związanych z wprowadzeniem do publicznego obrotu instrumentów finansowych emitowanych przez spółki prawa handlowego. Przygotowujemy dokumenty ofertowe i dokumenty informacyjne, a także doradzamy emitentom w toku postępowań związanych z zatwierdzeniem lub notyfikacją w/w dokumentów.

 

Od kilku lat posiadamy status Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, a także współpracujemy ze spółkami notowanymi na rynku regulowanym i systematycznie zwiększamy liczbę obsługiwanych spółek w tym zakresie. Do realizowanych przez nas projektów należą między innymi:

 1. obsługa prawna procesu połączenia spółki notowanej na rynku podstawowym GPW ze spółką działającą w branży produkcji gier planszowych, w tym merytoryczne wsparcie przy planowaniu harmonogramu procesu połączenia i jego umiejscowieniu w strategii biznesowej spółki przejmującej, nadzór nad sporządzaniem przez spółki wymaganych dokumentów korporacyjnych, bieżące doradztwo w rozstrzyganiu kwestii prawnych;
 2. kompleksowa obsługa wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect nowych serii akcji dwóch spółek działających w branży doradztwa na rynku finansowym, w tym sporządzenie projektu dokumentu informacyjnego związanego z wprowadzeniem, przygotowanie niezbędnych wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, pełne wsparcie spółki w toku postępowań toczących się przed ww. instytucjami i bieżące doradztwo w rozstrzyganiu kwestii prawnych, a także uzupełniające doradztwo w zakresie wykonywania przez emitenta obowiązków informacyjnych;
 3. wsparcie spółek publicznych w wykonywaniu ustawowych obowiązków w zakresie kształtowania regulacji wewnętrznych, w tym w szczególności regulaminów wynagradzania, procedur zgłaszania naruszeń prawa, polityk wyboru firmy audytorskiej i polityk oceny transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie:

 • przygotowywania publicznych i niepublicznych dokumentów informacyjnych (prospekt emisyjny, memorandum informacyjne),
 • doboru najbardziej optymalnych rozwiązań mających na celu pozyskanie inwestorów i debiut giełdowy,
 • współpracy w ramach postępowań wobec Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Współpraca z podmiotami rynku kapitałowego

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym: firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, jak również w bieżącym doradztwie na ich rzecz we wszelkich kwestiach dotyczących ich działalności, w tym regulacyjnych, w szczególności w kwestiach związanych z wdrażaniem i stosowaniem dyrektyw MIFID i UCITS. W tym zakresie współpracujemy z naszymi prawnikami specjalizującymi się w opracowywaniu i audytowaniu procedur compliance, analizując wewnętrzne ryzyka związane ze zgodnością działalności z prawem i pomagając w budowie optymalnej struktury wewnętrznej.

 

 • Przygotowujemy i audytujemy wewnętrzne procedury związane ze świadczeniem usług doradczych w obrębie rynku kapitałowego, takie jak: regulamin udzielania rekomendacji inwestycyjnych, regulamin świadczenia usług, regulamin obiegu informacji poufnych, polityka zarządzania ryzykiem.
 • Opracowujemy dokumentację wewnętrzną funduszy inwestycyjnych, w tym statuty funduszy inwestycyjnych i polityki inwestycyjne.
 • Współpracujemy z klientami w toku postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Obsługa transakcji na akcjach notowanych na rynku regulowanym

Świadczymy usługi doradztwa w procesach nabywania akcji instytucji finansowych oraz reprezentujemy klientów przed właściwymi instytucjami i organami (GPW, KDPW, KNF, UOKiK) w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień́, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód.

 

Proces inwestycyjny

Doradzamy podmiotom zainteresowanym inwestowaniem w spółki notowane na rynkach giełdowych, jak też w spółkach prywatnych. Odpowiadamy za przygotowanie i realizację takich inwestycji, pomagamy też w przeprowadzaniu emisji udziałów i akcji. Istotnym elementem naszej pracy jest przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, a także doradztwo i prowadzenie negocjacji warunków kontraktowych w nawiązywanych przez naszych klientów relacjach biznesowych, obsługa prawnych i podatkowych aspektów transakcyjnych i potransakcyjnych. Świadczymy również doradztwo w zakresie form pozyskania kapitału, negocjacji, sporządzania i weryfikacji dokumentacji związanej z finansowaniem dłużnym, weryfikacji zabezpieczeń, a także doradztwo w zakresie wyboru i zasad współpracy z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

 

Realizujemy też transakcje wyjść kapitałowych, w ramach których wspieramy proces badania due diligence firmy i wkładów do spółki, a także negocjujemy treść dokumentów transakcyjnych. Dotychczas zrealizowaliśmy wiele takich projektów, w tym o wartościach wielu milionów złotych, pracując także w międzynarodowym i multidyscyplinarnym środowisku, z uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej.

 

 • Wspieramy klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od budowy założeń, poprzez badanie due diligence przedmiotu potencjalnej inwestycji i uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej, po jej negocjacje, zamknięcie i podpisanie.
 • Opracowujemy dokumentację wyjścia z inwestycji, w tym warunkowe i bezwarunkowe oferty nabycia instrumentów kapitałowych (udziały, akcje, obligacje), umowy sprzedaży instrumentów kapitałowych, a także dokumentację zabezpieczeń interesów majątkowych stron transakcji.
 • Realizujemy proces zabezpieczeń korporacyjnych i majątkowych dokonywanych inwestycji przy użyciu wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych, dobranych indywidualnie pod kątem charakteru danej transakcji.

 

Postępowania licencyjne

Wspieramy klientów w procesie uzyskiwania zezwoleń i decyzji niezbędnych w prowadzonej przez nich działalności. Do zrealizowanych przez nas projektów należą między innymi współpraca z zagranicznym klientem przy ubieganiu się o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych, doradztwo prawne na rzecz organów szczebla ministerialnego w zakresie zasad finansowania projektów grantowych z wykorzystaniem funduszy unijnych, a także wsparcie prawne kilkunastu podmiotów w procesie uzyskania wpisu do rejestru zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną.

 

 • Opracowujemy wspólnie z klientem strategię funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.
 • Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego i biznesowego w toku sporządzania wewnętrznej dokumentacji wehikułów inwestycyjnych utworzonych przez klientów.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Doradzamy zarówno podmiotom krajowym i zagranicznym, gwarantując kompleksową obsługę prawną. Nasi prawnicy rozumieją potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego i wykorzystując bogate doświadczenie, realizują biznesowe podejście do potrzeb klientów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawnego proponowanych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obsługa rynku kapitałowego często wymaga błyskawicznego działania i szybkich reakcji na zachodzące zmiany. Sprawna obsługa i kompleksowe wsparcie dla naszych klientów są naszymi priorytetami i w tym celu wykorzystujemy nasze cenne doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej współpracy z inwestorami, emitentami papierów wartościowych, funduszami inwestycyjnymi oraz innymi podmiotami rynku kapitałowego i finansowego.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:
Marcin Wierzbicki:
telefon: +48 504 689 140
email: marcin.wierzbicki@kwkr.pl