13.01.2022

Renta planistyczna nawet bez sprzedaży nieruchomości

Łukasz Łanoszka
Krzysztof Kleszcz

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi obecnie prekonsultacje w sprawie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ustawy zmieniającej jest datowany na 31 grudnia 2021 r.

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa opinie do projektu można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2022 r. Jego celem ma być ułatwienie procedur i optymalizacja obowiązujących przepisów. Jako kluczowe zmiany wskazano m. in.:

 • uszczelnienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 • zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy aktem prawa miejscowego, którego ustalenia byłyby wiążące także przy wydawaniu decyzji wz,
 • wprowadzenie standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej.

W treści promowanych zmian znalazło się jedno bardzo kontrowersyjne rozwiązanie. Projekt w art. 1 pkt. 31 zakłada zmianę art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który dotyczy tzw. renty planistycznej. Jest to opłata pobierana od właściciela nieruchomości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Zgodnie z dotychczasową treścią przywołanego art. 36 ust. 4:

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

 

Projektowany przepis ma natomiast następujące brzmienie:

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącą dochód własny gminy.

 

Jak wynika z porównania obowiązującej treści przepisu z jego planowanym następcą, zmiana ma na celu wprowadzenie opłaty także w sytuacji, gdy po wzroście wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego właściciel nie zbędzie nieruchomości.

Resort ww. zmianę uzasadnia chęcią zwiększenia wpływów gmin z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz szybszego włączania nieruchomości budowlanych do obrotu rynkowego (str. 16 uzasadnienia Projektu). Trudno jednak pnie spostrzec, że w wyniku jej wprowadzenia właściciele nieruchomości będą zobowiązani do wniesienia opłaty bez względu na to czy uzyskają jakiekolwiek wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (a więc realnie z wzrostu jej wartości). Będzie więc to de facto nowy podatek dla gmin, z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34,

00-549 Warszawa,

+48 12 3957161

kontakt@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.