09.09.2020

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Paweł Syguła

 

W dniu 3 września 2020 r. weszła w życie zmiana Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza do przepisów instytucję doradcy akcjonariusza do spraw głosowania. Jest nim  osoba prawna, która zawodowo i na zasadach komercyjnych zajmuje się analizowaniem informacji ujawnianych przez spółki publiczne lub pochodzących od spółek publicznych w celu ułatwienia akcjonariuszom tych spółek podejmowania decyzji dotyczących głosowania, przez przedstawianie badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania związanych z wykonywaniem prawa głosu. W dużej części będą to podmioty posiadające status firmy inwestycyjnej.

 

Na podmiocie chcącym wykonywać taką funkcję spoczywać będzie szereg obowiązków. W celu należytego informowania akcjonariuszy o dokładności i wiarygodności podejmowanych przez siebie działań doradca akcjonariusza do spraw głosowania będzie musiał co rok zamieszczać na swojej stronie internetowej informacje związane z przygotowywaniem przez niego badań, porad i rekomendacji dotyczących głosowania. Informacje powinny obejmować metodologię sporządzanych analiz i wskazanie źródeł informacji wykorzystywanych przez doradcę. Ponadto w każdym roku doradca powinien opublikować sprawozdanie z wykonania stosowanych przez siebie zasad.

 

Nowe przepisy mają też w założeniu chronić akcjonariusza przed niekorzystnymi wpływami osób działających w warunkach konfliktu interesów. Doradca akcjonariusza do spraw głosowania ma obowiązek niezwłocznego poinformowania podmiotów, na rzecz których świadczy usługi, o istniejących lub potencjalnych sprzecznościach interesów lub o relacjach biznesowych, które mogą mieć wpływ na przygotowanie przez niego badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania, jak również o działaniach, które podjął w celu wyeliminowania lub ograniczenia takich sprzeczności interesów lub które podjął w celu zarządzania nimi.

 

Instytucja doradcy do spraw głosowania jest nowym zjawiskiem w polskiej kulturze korporacyjnej i musi upłynąć pewien czas, zanim będziemy mogli ocenić jakość wprowadzonych zmian – w naszej ocenie jest jednak krokiem w dobrą stronę, który pozwoli na wprowadzenie wyższego poziomu profesjonalizmu i przejrzystości wobec drobnych inwestorów.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl