24.12.2019

Ulga IP Box

Mateusz Kozieł

Ulga IP Box, to preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej. Ulga IP Box to rozwiązanie znane także pod nazwami Innovation Box, Intellectual Property Box, IP Box czy Patent Box. Niezależnie od nazwy, stanowi ono zachętę podatkową dla przedsiębiorców osiągających dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej, a powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Ulga polega na możliwości zmniejszenia stawki podatku dochodowego dla wszystkich firm, które spełniają wskazane w ustawie kryteria.

 

Potrzebujesz wsparcia ws ulgi IP Box? Kontaktuj się via e-mail: kancelaria@kwkr.pl

 

Ulga IP Box czyli nie 19%, a 5% podatku dochodowego

Ulga podatkowa IP BOX wspiera działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Dzięki niej przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, po spełnieniu określonych warunków, mogą w odniesieniu do tych dochodów zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego (PIT i CIT) w wysokości 5%.

Niższy, tj. 5-proc. podatek CIT i PIT, płacić może przedsiębiorca, który – inwestując w działalność badawczo-rozwojową (zwana dalej: B+R)* – opracuje, np. nową technologię, zastrzeże ją (czyli stanie się kwalifikowanym prawem własności intelektualnej), a następnie będzie uzyskiwać przychód z jego komercjalizacji (może to być sprzedaż produktu, w którym zawarta jest ta kwalifikowana własność intelektualna lub udzielenie licencji).

Innymi słowy, warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Zastosowanie tej preferencji natomiast nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R (patrz: Ulga B+R)

*Działalność badawczo-rozwojowa, to: „działalność twórcza obejmująca a) badania naukowe lub b) prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”. (vide: Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1888 ze zm. oraz Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

 

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy, którzy a) prowadzą działalność badawczo – rozwojową, oraz b) osiągają dochody z owoców jej wykonywania – w szczególności w postaci:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Warto również zaznaczyć, że do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, nie jest więc wymaganym, aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw.

 

Warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z ulgi IP Box

Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Zastosowanie tej preferencji natomiast nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R.

 

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić dla skorzystania z ulgi Ip BOX, to:

 • konieczność istnienia tzw. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa w ramach działalności B+R (ulga IP Box może być zastosowana w zakresie, w jakim dotyczy działalności B+R podatnika – zarówno tej prowadzonej bezpośrednio przez podatnika, jak i w przypadku nabywania wyników prac od innych podmiotów);
 • uzyskanie przychodu (dochodu) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • konieczność prowadzenia odpowiedniej ewidencji.
   

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest zamkniętym katalogiem rodzajów dochodów, które mogą podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

Zgodnie z art. 30ca Ustawy PIT oraz art. 24d Ustawy CIT, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

 

IP Box a rola kancelarii prawa gospodarczego
 • ustalenie, czy podatnik posiada prawa kwalifikowane,
 • obliczenie współczynnika wyliczenia dochodu,
 • doradztwo dotyczące ewidencjonowania podatkowego ulgi IP Box,
 • analiza prac B+R i kosztów z nią związanych,
 • przygotowanie dokumentacji, pozwalającej na bezpieczne korzystanie z ulgi IP Box,
 • wsparcie w przygotowaniu deklaracji na podatek.

 

IP Box – cel, uzasadnienie, do kogo jest kierowana

Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy dot. IP Box, do głównych celów tej zachęty podatkowej należy zwiększenie atrakcyjności prowadzenia biznesu na terenie Rzeczpospolitej, a dokładniej – działalności badawczo-rozwojowej nie tylko przez polskie, ale i zagraniczne przedsiębiorstwa. A także – zmiana modelu ekonomicznego, w ramach którego gospodarkęa oparta ma być na wiedzy. Inny powów, to zwiększenie świadomości w kwestii praw własności intelektualnej, które stanowić mogą źródło potencjalnych przychodów.

Ulga IP Box pojawiła się 1 stycznia 2019 roku. Skierowana jest zarówno do podatnika funkcjonującego na rynku od wielu lat, jak i do firmy sprzedającej nowe lub zmodyfikowane prawa własności intelektualnej (ang. intellectual property – stąd skrót „IP”). Dotyczy to zatem osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej, wspólników spółek osobowych czy spółek kapitałowych, w tym tych publicznych notowanych na GPW.

Słowem, IP Box skierowany jest do każdego podmiotu gospodarczego, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną ze stworzeniem, rozwojem, ulepszeniem lub komercjalizacją kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

 

Potrzebujesz wsparcia ws IP Box? Kontaktuj się via e-mail: kancelaria@kwkr.pl 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl