25.07.2019

Tylko do jutra – oświadczenia energetyczne

izabela ustymenko

W dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku, dotycząca zmiany ustawy o podatku akcyzowym ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – nazywana także ustawą o cenach prądu.

Zgodnie z ww. aktem prawnym, między innymi, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, powinni w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 27 lipca 2019 roku (w praktyce najlepiej złożyć to oświadczenie do piątku – 26 lipca 2019 r.), celem zachowania dotychczasowych cen za energię elektryczną z 2018 roku, złożyć przedsiębiorcy energetycznemu, tj. firmie, z którą zawarły umowę sprzedaży energii elektrycznej, oświadczenia o posiadanym statusie odbiorcy końcowego. Złożenie oświadczenia będzie podstawą do nabycia uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie.

Powyższy termin ma charakter terminu prawa materialnego, co oznacza, że w tym terminie przedsiębiorstwo energetyczne powinno otrzymać ww. oświadczenie. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie pisma pocztą – dokument musi do tego czasu fizycznie trafić do drugiej strony.

W przypadku pozostałych przedsiębiorstw (z pewnymi zastrzeżeniami do przedsiębiorców prowadzących działalność zakwalifikowaną w PKD pod określonymi numerami*) będą one mogły wystąpić z wnioskiem o przyznanie rekompensaty za zwiększone koszty energii (tzw. wniosek o przyznanie pomocy de minimis). Informacje i wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zostaną przedstawione po 31 sierpnia 2019 r.

Wniosek taki składa się za okres kwartału kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (w załączeniu) będą przyjmowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wraz z pierwszym wnioskiem, nie wcześniej niż po zakończeniu trzeciego kwartału 2019 r.

Poniżej podajemy link do strony Zarządcy Rozliczeń: https://www.zrsa.pl/

wzór oświadczenia odbiorcy końcowego
wzór oświadczenia o pomocy de minimis
*Do ubiegania się o dofinansowanie nie są uprawnieni odbiorcy końcowi wykonujący działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) oraz eksploatujący tę instalację.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl