07.01.2021

Pełna cyfryzacja zamówień publicznych

Mateusz Sordyl
zamówienia publiczne

1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Najważniejszą zmianą jest całkowita elektronizacja zamówień publicznych. Oznacza to obowiązek przeprowadzania wszystkich zamówień drogą elektroniczną i sygnowania ofert e-podpisem. Jak wyglądają zamówienia publiczne w nowej odsłonie?

Zmiany w przetargach o wartości poniżej progu unijnego

Dotychczas nakaz użycia środków komunikacji elektronicznej w celu realizacji przetargu obowiązywał tylko wówczas, gdy wartość postępowania o udzielenie zamówienia była równa progom unijnym lub wyższa od nich. Obecnie obowiązek przeprowadzenia przetargu w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej spoczywa także na przeprowadzających przetarg, którego wartość znajduje się poniżej progu unijnego.

W praktyce oznacza to szereg zmian: począwszy od organizacji przetargu, poprzez modyfikację sposobu kontaktu zamawiającego z wykonawcą, aż po sposób otwierania ofert – od 1 stycznia przestał obowiązywać nakaz jawnego otwierania kopert. Nie ma również konieczności organizacji spotkań, podczas których oferty elektroniczne będą otwierane.

Kwestia podpisu oferty przez wykonawcę

Czy wykonawca będzie mógł złożyć formularz ofertowy wraz z załącznikami w formie ręcznie podpisanego skanu? Okazuje się, że nie. Jak stanowi art. 63 ust. 2. Ustawy Pzp:

„W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”

Oferenci będą musieli zaopatrzyć się w podpis elektroniczny lub podpis osobisty, czyli zaawansowany podpis elektroniczny. Warto zwrócić uwagę, że w przetargach krajowych podpis nie musi być kwalifikowany – możemy skorzystać tylko z podpisu elektronicznego. W wielu przypadkach wystarczy więc podpisać dokument z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

Zamówienia publiczne – jak składać ofertę elektronicznie?

Narzędziem, które w myśl znowelizowanej ustawy będzie można wykorzystać do przekazywania ofert nie będzie mógł być niestety zwykły e-mail. Wynika to z konieczności zaproponowania takiego narzędzia, które pozwoli nie tylko na zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności, ale także da możliwość zapoznawania się z treścią złożonej oferty wyłącznie po terminie upływu składania wniosków. Zwyczajna poczta e-mail pozwala na zapoznawanie się z treścią e-maila od razu w momencie jego otrzymania przez adresata. Mogłoby więc to rodzić ryzyko nadużyć ze strony zamawiającego.

Rozwiązaniem, które będzie o wiele sprawiedliwsze w tym przypadku to zastosowanie platformy zakupowej. Takie platformy istniały już na długo przed wprowadzeniem nowelizacji.

E-mail można natomiast wykorzystać do komunikacji między obiema stronami przetargu. Wynika to z art. 64 Pzp, który stanowi, że narzędzia do komunikacji powinny być „niedyskryminujące, ogólnie dostępne, interoperacyjne z produktami powszechnie używanymi do komunikacji”, a także niewykluczające wykonawców z udziału w przetargu.

Chcesz poznać zasady działania zamówień publicznych? Skontaktuj się z prawnikami z Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl