10.11.2020

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych już od 1 stycznia 2021 roku

Katarzyna Augustyniak

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowa ustawa Pzp z dnia 11 września 2019, zastępując tym samym poprzednią z 29 stycznia 2004 roku. Sprawdziliśmy, co przesądziło o przeprowadzeniu tak głębokiej zmiany.

Zasadność nowej ustawy

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu: „Celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Konieczne stało się również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych”.

Kluczowe zmiany w ramach nowej ustawy Pzp

Po wejściu w życie nowej ustawy Pzp będziemy mieć do czynienia z odrębnymi zasadami dotyczącymi dwóch typów postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego. Kryterium tejże typizacji będzie tu wartość zamówienia. Inne zasady będą odnosić się do zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, a inne do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Wchodząca od 1 stycznia 2021 roku nowa ustawa Pzp wprowadza nowe zasady udziału w postępowaniu istotne z punktu widzenia potencjalnego wykonawcy. Dotyczą one:

– spełniania warunków udziału w postępowaniu,

– podstaw wykluczenia z postępowania.

Na zamawiającego nakłada natomiast obowiązek przeprowadzenia analizy zanim dojdzie do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W nowej ustawie pojawia się także nowe pojęcie – „zamówienia bagatelne”, które odnosi się do zamówień o wartości większej niż 50 tys. zł, ale mniejszej niż 130 tys. zł.

Poza tym ustawa daje m.in. możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

Nowa ustawa ma 623 artykuły, co w porównaniu do liczy artykułów w obecnie obowiązującej (227 artykułów), może wskazywać na większe uszczegółowienie przepisów w przypadku ustawy, która dopiero wejdzie w życie.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl