06.11.2020

Jeszcze jeden wyrok korzystny dla frankowiczów

Izabela Palus

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 865/18, Legalis wydał wyrok, w którym przyznał rację kredytobiorcy w sporze z kredytodawcą w sprawie dotyczącej kredytu walutowego. Jest to kolejny wyrok wpisujący się w prokonsumencką linię orzeczniczą zapoczątkowaną przez wyrok TSUE w sprawie C-260/18, gdzie Trybunał uznał zastosowane przez bank klauzule waloryzacyjne za abuzywne.

 

W konsekwencji TSUE stwierdził, że klauzule te powinny zostać wyeliminowane z umowy a ta jako całość może pozostać w mocy jedynie w przypadku, gdy po usunięciu klauzuli waloryzacyjnej mogłaby nadal funkcjonować.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach również dotyczy uznania klauzul umowy kredytowej za niedozwolone. W uzasadnieniu wyroku Sąd zwrócił między innymi uwagę, że: „Odwołanie się w postanowieniach (…) części ogólnej umowy do tabeli kursowej pozwanego banku oznacza naruszenie równowagi kontraktowej stron, skoro o środkach waloryzacji kredytu i rat jego spłaty decydować może jednostronnie kredytodawca kształtując przez to wysokość własnych korzyści finansowych, a jednocześnie nieprzewidywalne dla kredytobiorcy koszty udzielonego mu kredytu.”.

 

Jednocześnie Sąd wyraźnie wskazał, że: „Fakt złożenia przez powoda wniosku o udzielenie kredytu i dokonania przez niego wyboru oferty w walucie wymienialnej, otrzymania przed zawarciem umowy jej wzoru i wzoru załączników oraz informacji o ryzyku kursowym i stosownej przez bank tabeli kursów nie oznacza, że miał powód realny wpływ na ukształtowanie kwestionowanych w pozwie postanowień umowy. Zastosowanie umowy formularzowej w jej części ogólnej wprost temu przeczy.”.

 

Ponadto, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach: „Za niedozwolone uznać należało również postanowienia umowne przewidujące ustalenie kwoty kredytu wypłaconej w złotych na podstawie gotówkowego kursu kupna franka, a rat spłaty kredytu w złotych według gotówkowego kursu sprzedaży franka.”. Sąd, biorąc pod uwagę powyższe uznał, że umowa kredytu jest w całości nieważna, a zatem orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl