Rynek kapitałowy

Realizacja projektów związanych z obrotem papierami wartościowymi. Tworzenie struktur kapitałowych z wykorzystaniem finansowania publicznego i prywatnego. Pomoc na każdym etapie.

Paulina Opiełka

Świadczymy stałą obsługę prawną na rzecz spółek publicznych, również w zakresie wykonywania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych związanych z funkcjonowaniem na rynku regulowanym. Działania te wykonywane są zarówno na podstawie rozporządzeń raportowych i regulaminu ASO, jak również na podstawie rozporządzenia MAR, w tym ocena prawna zdarzeń mogących stanowić podstawę do publikacji raportu, redakcja projektów raportów bieżących i wsparcie emitentów w ustalaniu strategii informacyjnej. Realizujemy także obsługę wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz tzw. dual listingu. W odniesieniu do spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu sprawujemy funkcję Autoryzowanego Doradcy ASO.

Doradzamy w procesie wykonywania obowiązków informacyjnych (regulamin ASO, rozporządzenie MAR, ustawa o ofercie publicznej, rozporządzenie raportowe).

Pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek notowanych na rynku NewConnect i Catalyst.

Obsługa debiutów giełdowych i wtórnego wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego

Od wielu lat uczestniczymy w projektach związanych z wprowadzeniem do publicznego obrotu instrumentów finansowych emitowanych przez spółki prawa handlowego. Przygotowujemy dokumenty ofertowe i dokumenty informacyjne, a także doradzamy emitentom w toku postępowań związanych z zatwierdzeniem lub notyfikacją w/w dokumentów.

Od kilku lat posiadamy status Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, a także współpracujemy ze spółkami notowanymi na rynku regulowanym i systematycznie zwiększamy liczbę obsługiwanych spółek w tym zakresie. Do realizowanych przez nas projektów należą między innymi:

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie:

 

 • przygotowywania publicznych i niepublicznych dokumentów informacyjnych (prospekt emisyjny, memorandum informacyjne),
 • doboru najbardziej optymalnych rozwiązań mających na celu pozyskanie inwestorów i debiut giełdowy,
 • współpracy w ramach postępowań wobec Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Współpraca z podmiotami rynku kapitałowego

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym: firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, jak również w bieżącym doradztwie na ich rzecz we wszelkich kwestiach dotyczących ich działalności, w tym regulacyjnych, w szczególności w kwestiach związanych z wdrażaniem i stosowaniem dyrektyw MIFID i UCITS. W tym zakresie współpracujemy z naszymi prawnikami specjalizującymi się w opracowywaniu i audytowaniu procedur compliance, analizując wewnętrzne ryzyka związane ze zgodnością działalności z prawem i pomagając w budowie optymalnej struktury wewnętrznej.

 

Przygotowujemy i audytujemy wewnętrzne procedury związane ze świadczeniem usług doradczych w obrębie rynku kapitałowego, takie jak: regulamin udzielania rekomendacji inwestycyjnych, regulamin świadczenia usług, regulamin obiegu informacji poufnych, polityka zarządzania ryzykiem.

Opracowujemy dokumentację wewnętrzną funduszy inwestycyjnych, w tym statuty funduszy inwestycyjnych i polityki inwestycyjne.

Współpracujemy z klientami w toku postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Obsługa transakcji na akcjach notowanych na rynku regulowanym

Świadczymy usługi doradztwa w procesach nabywania akcji instytucji finansowych oraz reprezentujemy klientów przed właściwymi instytucjami i organami (GPW, KDPW, KNF, UOKiK) w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień́, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód.

Proces inwestycyjny

 • Doradzamy podmiotom zainteresowanym inwestowaniem w spółki notowane na rynkach giełdowych, jak też w spółkach prywatnych. Odpowiadamy za przygotowanie i realizację takich inwestycji, pomagamy też w przeprowadzaniu emisji udziałów i akcji. Istotnym elementem naszej pracy jest przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, a także doradztwo i prowadzenie negocjacji warunków kontraktowych w nawiązywanych przez naszych klientów relacjach biznesowych, obsługa prawnych i podatkowych aspektów transakcyjnych i potransakcyjnych. Świadczymy również doradztwo w zakresie form pozyskania kapitału, negocjacji, sporządzania i weryfikacji dokumentacji związanej z finansowaniem dłużnym, weryfikacji zabezpieczeń, a także doradztwo w zakresie wyboru i zasad współpracy z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
 • Realizujemy też transakcje wyjść kapitałowych, w ramach których wspieramy proces badania due diligence firmy i wkładów do spółki, a także negocjujemy treść dokumentów transakcyjnych. Dotychczas zrealizowaliśmy wiele takich projektów, w tym o wartościach wielu milionów złotych, pracując także w międzynarodowym i multidyscyplinarnym środowisku, z uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej.
 • Wspieramy klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od budowy założeń, poprzez badanie due diligence przedmiotu potencjalnej inwestycji i uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej, po jej negocjacje, zamknięcie i podpisanie.
 • Opracowujemy dokumentację wyjścia z inwestycji, w tym warunkowe i bezwarunkowe oferty nabycia instrumentów kapitałowych (udziały, akcje, obligacje), umowy sprzedaży instrumentów kapitałowych, a także dokumentację zabezpieczeń interesów majątkowych stron transakcji.
 • Realizujemy proces zabezpieczeń korporacyjnych i majątkowych dokonywanych inwestycji przy użyciu wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych, dobranych indywidualnie pod kątem charakteru danej transakcji.

 

Postępowania licencyjne

Wspieramy klientów w procesie uzyskiwania zezwoleń i decyzji niezbędnych w prowadzonej przez nich działalności. Do zrealizowanych przez nas projektów należą między innymi współpraca z zagranicznym klientem przy ubieganiu się o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych, doradztwo prawne na rzecz organów szczebla ministerialnego w zakresie zasad finansowania projektów grantowych z wykorzystaniem funduszy unijnych, a także wsparcie prawne kilkunastu podmiotów w procesie uzyskania wpisu do rejestru zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną.

 

Opracowujemy wspólnie z klientem strategię funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego i biznesowego w toku sporządzania wewnętrznej dokumentacji wehikułów inwestycyjnych utworzonych przez klientów.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradzamy zarówno podmiotom krajowym i zagranicznym, gwarantując kompleksową obsługę prawną. Nasi prawnicy rozumieją potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego i wykorzystując bogate doświadczenie, realizują biznesowe podejście do potrzeb klientów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa prawnego proponowanych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obsługa rynku kapitałowego często wymaga błyskawicznego działania i szybkich reakcji na zachodzące zmiany. Sprawna obsługa i kompleksowe wsparcie dla naszych klientów są naszymi priorytetami i w tym celu wykorzystujemy nasze cenne doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej współpracy z inwestorami, emitentami papierów wartościowych, funduszami inwestycyjnymi oraz innymi podmiotami rynku kapitałowego i finansowego.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  jooble mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.