Dematerializacja akcji

Skuteczne przeprowadzanie dematerializacji w świetle najnowszych przepisów nakładających ten obowiązek na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.

Radca prawny
Monika Kapijas
+48 517 546 410
Radca prawny
Monika Kapijas
+48 517 546 410

Skuteczne przeprowadzanie dematerializacji w świetle najnowszych przepisów nakładających ten obowiązek na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.

Do końca lutego 2021 roku każda spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna ma obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji. Od 1 marca 2021 roku akcje nie będą już mogły mieć formy tradycyjnego dokumentu. By skutecznie przeprowadzić dematerializację, spółki będą musiały m.in. nawiązać współpracę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy, kilkakrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, a także wdrożyć szereg innych czynności o charakterze korporacyjnym.

 Jako kancelaria zapewniamy:

 • doradztwo prawne przy wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 • doradztwo na rzecz organów spółki;
 • przygotowanie dokumentacji walnego zgromadzenia (wybór firmy inwestycyjnej, zgoda na dematerializację, umowa o obsługę rejestru akcjonariuszy);
 • przygotowanie i nadzór nad wykonaniem wezwań dla akcjonariuszy;
 • bieżącą komunikację z firmą inwestycyjną;
 • obsługę procesu formalnego unieważnienia dokumentów akcji.

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w doradzaniu spółkom akcyjnym i komandytowo-akcyjnym, w tym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Alternatywnym Systemie Obrotu (w tym jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect).

Jeżeli z punktu widzenia spółki dematerializacja akcji nie jest w danym momencie najlepszym rozwiązaniem (m.in. ze względu na koszty związane z rejestrem akcjonariuszy i organizacją walnych zgromadzeń), jako alternatywę proponujemy przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę osobową (z pominięciem badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta).

Zmiana formy prawnej. W ramach procesu zapewniamy:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej spółki przekształconej oraz konsekwencji prawnych i podatkowych związanych z przeniesieniem obowiązujących kontraktów, umów z pracownikami, decyzji, koncesji i zezwoleń;
 • doradztwo w zakresie opracowania harmonogramu czynności związanych z procesem przekształcenia;
 • przygotowanie planu przekształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami;
 • sporządzenie projektu umowy spółki przekształconej;
 • obsługę formalnoprawną przekształcenia – zawiadomienie akcjonariuszy, obsługę walnego zgromadzenia;
 • rejestrację przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • z sukcesem przeprowadziliśmy wiele operacji przekształceń, połączeń i innych zmian podmiotowych przez sądami rejestracyjnymi w całej Polsce.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl