13.09.2022

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla tzw. „spółek nieruchomościowych” oraz ich wspólników. Termin upływa 30 września!

Karolina Suchoń

Znowelizowane w 2020 r. przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o PIT  wprowadziły nowe obowiązki sprawozdawcze dla tzw. „spółek nieruchomościowych” oraz ich wspólników. Dla większości podmiotów termin na ich realizacje upływa 30 września 2022 roku.

Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, spółki nieruchomościowe  są zobowiązane przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

 

Natomiast podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:

 • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo
 • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,

są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  informację o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

 

Informacje powinny zostać przekazane według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

 

Powyższy obowiązek powinien zostać zrealizowany w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej (m. in. spółki z o.o. czy spółki komandytowe), a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego (np. spółka jawna, spółka cywilna)  – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej. Z uwagi jednak na brak formularzy interaktywnych, w tym roku obowiązek ten został przesunięty do 30 września 2022 r.

Należy także zwrócić uwagę, że w  przypadku podatkowych grup kapitałowych powyższe obowiązki stosuje się do spółek wchodzących w skład takiej grupy.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów, informacje dotyczące spółek nieruchomościowych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym muszą zostać przesłane za elektronicznie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a więc właściwego dla spółek nieruchomościowych lub wspólników tych spółek organów Krajowej Administracji Skarbowej  określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1507).

Aby złożyć wymagane informacje, niezbędne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej). Jeśli więc np. podmioty zagraniczne zobowiązane do złożenia informacji, nie posiadają numeru NIP, wówczas aby wywiązać się z obowiązku, muszą wystąpić do polskich organów o jego nadanie.

Nowa definicja spółek nieruchomościowych

Przez spółkę nieruchomościową rozumie się inny podmiot niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 • w przypadku podmiotów, które rozpoczynają działalność gospodarczą – na pierwszy dzień roku podatkowego (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego): co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego,
 • w przypadku pozostałych podmiotów –
  1. na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz
  2. w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

 

Przytoczona powyżej definicja spółki nieruchomościowej jest bardzo szeroka, co oznacza, że w praktyce bardzo wiele podmiotów będzie zobowiązanych do spełnienia obowiązków sprawozdawczych względem organów podatkowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

czytaj więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest
  KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Warszawa

  Rondo ONZ 1,

  00-124 Warszawa,

  +48 12 3957161

  kontakt@kwkr.pl

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

  Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie drogą e-mail informacji na temat istotnych wydarzeń z dziedziny prawa, zmian legislacyjnych oraz działalności Kancelarii.

  czytaj więcej

  Administratorem Twoich danych osobowych jest KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki naszego newslettera. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   

  Do you want to be up to date? Sign up for our newsletter

  By subscribing to our newsletter, you consent to the sending of information by e-mail on important events in the field of law, legislative changes and the activities of the Law Firm.

  read more

  The administrator of your personal data is KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. with headquarters in Krakow, ul. Kącik 4, 30-549 Krakow. Your data will be processed for the purpose of sending our newsletter. You have the right to request access to your personal data, their copies, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing and to lodge a complaint with the supervisory authority. More details can be found in our Privacy Policy.