01.02.2018

Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Marcin Wierzbicki

WYDARZENIA:

Akwizycja hoteliga BV

Miło nam poinformować za Klientem Ailleron S.A. (spółka notowana na GPW), że zakończono z sukcesem akwizycję biznesu spółki prawa holenderskiego hoteliga BV. Prawnicy Kancelarii obsługiwali całe przedsięwzięcie w zakresie zagadnień prawnych. Przedmiotem działalności hoteliga jest udostępnianie dla klientów na całym świecie rozwiązania property management system (system zarządzania hotelem) wraz z modułami booking engine (silnik rezerwacyjny) oraz channel manager (moduł zarządzania kanałami sprzedaży) dla branży hotelarskiej. Przedsięwzięcie polegało na audycie spółki hoteliga BV oraz na wynegocjowaniu warunków inwestycji i częściowego wykupu założycieli. Transakcja realizowana na styku kilku prawodawstw, w międzynarodowym towarzystwie, co zawsze jest źródłem unikalnych doświadczeń. Dla działu korporacyjnego Kancelarii jest to wyjątkowo pracowity rok, albowiem obsłużyliśmy w obecnym roku już co najmniej kilkadziesiąt inwestycji o różnej wartości (od kilkuset tysięcy złotych do kilkudziesięciu milionów euro) w spółki na różnym etapie rozwoju (od start up’ów po dojrzałe biznesy), a kolejne transakcje w toku…

Konferencja pt. „IT w Przemyśle” w Krakowie w dniu 16.11.2017 r.

W dniu 16.11.2017 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „IT w Przemyśle”, organizowana przez firmę GigaCon. Tematem konferencji będzie przedstawienie najnowszych rozwiązań IT dla różnego typu przedsiębiorstw przemysłowych. Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim dla dyrektorów, kadry menedżerskiej oraz kierowników departamentów IT przedsiębiorstw oferujących usługi z zakresu IT. Podczas konferencji prelekcję wygłosi radca prawny Łukasz Wieczorek, który przybliży tematykę regulacji odpowiedzialności dostawcy IT w umowach wdrożeniowych i na świadczenie innych usług IT. Przedmiotem wykładu będzie omówienie praktyki formułowania zasad odpowiedzialności dostawców IT w prawie polskim oraz w modelu anglosaskim. W szczególności, poruszona zostanie kwestia ograniczenia odpowiedzialności oraz problematyka Service Level Agreement i service credits. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Agenda konferencji jest dostępna pod adresem: http://gigacon.org/event/przemysl_17/.

 

NOWOŚCI:

Zmiana ustawy o jawności życia publicznego

W dniu 24 października 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego, który następnie skierowany został do konsultacji. Wprowadza on szereg zmian do procedury dostępu do informacji publicznej, w tym ograniczenia w możliwości uzyskania dostępu do takiej informacji. Według pierwotnej treści projektu, z odmową udostępnienia informacji mogą spotkać się osoby, których wnioski ocenione zostaną jako składane w sposób „uporczywy” oraz takie, których realizacja „znacząco utrudniałaby działalność podmiotu zobowiązanego”. Zmiany te mogą wpłynąć na proces zbierania informacji, np. przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości w celu realizacji inwestycji budowlanej. Z drugiej strony, zakres informacji objętych prawem do uzyskania dostępu poszerzony zostać ma o materiały gromadzone w toku postępowań administracyjnych oraz treść wydawanych decyzji. Projekt ustawy w zasadniczy sposób zwiększa również zakres podmiotów, które zostaną objęte obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych, które to oświadczenia publikowane mają być następnie na stronach internetowych i powszechnie dostępne. W dniu 6 listopada 2017 r. odbyła się konferencja, w trakcie której podsumowano liczne uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji, jak również potwierdzono chęć zamiar dostosowania projektu do niektórych zgłaszanych uwag. Link do projektu: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r83905103,Projekt-ustawy-o-jawnosci-zycia-publicznego.html.

Istotne zmiany w opodatkowaniu podatkiem PIT wygranych w grach hazardowych

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajdującym się obecnie w Senacie, ustawodawca planuje dokonać istotnej modyfikacji zasad opodatkowania podatkiem PIT wygranych w grach hazardowych. Zmiany te dotkną przede wszystkim uczestników gier kasynowych. Projekt ustawy przewiduje uchylenie, przewidzianego dotychczas w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, generalnego zwolnienia z opodatkowania wygranych uzyskanych w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe, niezależnie od kwoty wygranej. W jego miejsce, mocą zmodyfikowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6a, zwolnieniu mają podlegać wygrane we wszystkich grach hazardowych (w tym tych urządzanych w kasynach, poza pokerem) – jednak tylko w sytuacji, w której jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. W pozostałym zakresie, wyższe jednorazowe wygrane podlegać będą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem PIT w wysokości 10%. Projekt ustawy w dniu 8 listopada rozpatrywany będzie przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Planowana data wejścia w życie nowych regulacji to 1 stycznia 2018 r.

 

PUBLIKACJE:

Wykorzystanie danych biometrycznych do weryfikacji tożsamości klientów

W dniu 2 listopada 2017 r. w głównym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Michała Czuryły, radcy prawnego z naszej Kancelarii, w którym omówione zostały zmiany, jakie mogą czekać przedsiębiorców w niektórych sektorach gospodarki, w związku z projektami ustaw mającymi uszczegóławiać przepisy unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Na szczególną uwagę, w ocenie autora, zasługuje proponowana ustawowa regulacja możliwości zastosowania danych biometrycznych, w tym do weryfikacji tożsamości klientów przez banki oraz SKOK-i. Wyraźne uregulowanie tej kwestii było wyczekiwane przez te podmioty z uwagi na wątpliwości, jakie pojawiały się w praktyce stosowania rozwiązań wykorzystujących biometrię. Jest to kolejna już publikacja w zakresie nadchodzących zmian przepisów o ochronie danych osobowych. Link do artykułu: http://www.rp.pl/Opinie/311029979-RODO-nowe-standardy-identyfikacji-klientow-przez-firmy.html.

Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku

W dniu 22 października 2017 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Bartłomieja Solarza, adwokata z naszej Kancelarii, dotyczący niedawnej uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej terminu złożenia wniosku o uzasadnienie. Dotyczyła ona sytuacji, w której wniosek o uzasadnienie złożony został w dniu wydania wyroku, ale przed jego ogłoszeniem. Sąd pierwszej instancji odmówił sporządzenia wniosku, uznając że jest on przedwczesny. W artykule opisano argumentację przemawiającą za takim stanowiskiem, jak również opinię Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inne orzeczenia Sądu Najwyższego opowiadające się za uznaniem, że wniosek złożony w dniu wydania wyroku nie jest przedwczesny. Z treścią artykułu można zapoznać się pod adresem: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/310229996-Bartlomiej-Solarz-o-uchwale-Sadu-Najwyzszego-ws-wniosku-o-uzasadnienie-wyroku.html.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl