27.10.2017

Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Marcin Wierzbicki

18/10/2017 –

WYDARZENIA:

Kolejna umowa na wdrożenie systemu informatycznego dla banku

Miło nam poinformować, że w ostatnim tygodniu, po kilku miesiącach intensywnych negocjacji prowadzonych z udziałem Kancelarii, została podpisana umowa między Ailleron S.A. oraz DNB Bank Polska S.A. – bankiem należącym do Grupy DNB – największej norweskiej grupy finansowej, prowadzącej działalność w 19 krajach. W ramach umowy, Ailleron S.A. zaprojektuje strategiczny dla swojego kontrahenta nowoczesny interfejs i wdroży nową platformę bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych. Jest to kolejna umowa na wykonanie dużego systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa z sektora bankowego, przy której z sukcesem pomagała Kancelaria.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.1.5 (Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock)

Do 20 listopada 2017 roku MŚP zainteresowane przygotowaniem przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji mogą złożyć wniosek o dofinansowanie etapu przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.
Poziom dofinansowania wynosi do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków. W przypadku NewConnect kwota wsparcia wynosi do 100 tys. zł.
Usługi doradcze, które mogą być objęte dofinansowaniem w przypadku debiutu na New Connect to m.in.: przygotowanie procedury obiegu informacji poufnych, raportu due dilligence, wyceny spółki, raportu z audytu sprawozdań finansowych, dokumentu informacyjny, czy memorandum informacyjnego, których wykonawcami mogą być Autoryzowani Doradcy, kancelarie prawne, domy maklerskie i inne wskazane w Regulaminie konkursu podmioty.
Kancelaria posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect i Catalyst oraz posiada doświadczenie zarówno w obszarze pozyskiwania środków publicznych, jak również w obszarze świadczenia usług objętych dofinansowaniem.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem szczegółowych informacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.
Szczegóły konkursu dostępne są pod adresem: https://poir.parp.gov.pl/wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/poddzialanie-3-1-5-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock.

 

NOWOŚCI:

Udział Kancelarii w konsultacjach dotyczących nowych przepisów o ochronie danych osobowych

Kancelaria bierze czynny udział w konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach procesu legislacyjnego związanego z reformą systemu ochrony danych osobowych. Nasze uwagi do opublikowanych 12 września 2017 r. projektów ustaw: o ochronie danych osobowych oraz przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych przesłane zostały w ramach konsultacji do Ministerstwa Cyfryzacji. Zgłaszane przez nas postulaty dotyczą zarówno zakresu przetwarzania danych pracowniczych, jak i przyznania dodatkowych uprawnień w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie ustawy o grach hazardowych. Czekamy obecnie na stanowisko Ministra Cyfryzacji, jak również na organizowaną w tym zakresie konferencję dotyczącą RODO, w trakcie której będziemy mogli również się do tego stanowiska odnieść.

Odpowiedzialność za niezgłoszenie zanieczyszczeń gleby

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakłada na właścicieli i posiadaczy nieruchomości szereg obowiązków związanych z zanieczyszczeniami gleby. Warto o nich pamiętać, zwłaszcza w przypadku właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych na gruntach, które w przeszłości wykorzystywane były na cele produkcyjne lub działalności gospodarcze. Zaniedbanie nowych obowiązków może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Przede wszystkim należy pamiętać, iż każdy władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 9a wiec istniejące przed 30 kwietnia 2007 roku lub wynikające z działalności prowadzonej przed 30 kwietnia 2007 roku), jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Złożone zgłoszenie uruchamia procedurę remediacji zanieczyszczonego gruntu, w ramach której władający powierzchnią gruntu jest zobowiązany do uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska procedury usunięcia zanieczyszczeń, a następnie ich usunięcia na własny koszt. Powyższe obowiązki obciążają każdą osobę władająca gruntem, a więc nie tylko właścicieli, ale też użytkowników wieczystych, zwykłych użytkowników czy osoby posiadające nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy czy użyczenia. Niezgłoszenie przez osobę władająca gruntem wykrycia zanieczyszczeń gruntu, zgodnie z art. 335b ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny do 5000 złotych.

 

PUBLIKACJE:

RODO to również szansa dla przedsiębiorców

W dniu 9 października 2017 r. w głównym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym radca prawny Michał Czuryło z naszej Kancelarii prezentuje wybrane, pozytywne dla polskich przedsiębiorców, aspekty wejścia w życie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) oraz towarzyszących mu projektów polskich przepisów wprowadzających, które zmienić mają treść ponad trzydziestu ustaw. Mimo że RODO to w dużej mierze nowe obowiązki dla wszystkich administratorów danych osobowych, na wdrożenie których jest coraz mniej czasu (do 25 maja 2018 r.), to warto również zwrócić uwagę na możliwości, jakie dawać ma ten akt. Autor zwraca uwagę w jaki sposób biznes może skorzystać na zmianie przepisów oraz które sektory gospodarki powinny zyskać najwięcej. Tekst dostępny również na internetowych stronach rp.pl: http://www.rp.pl/Opinie/310099971-Michal-Czurylo—RODO-e-obowiazki-to-rowniez-szansa.html .

Nowe zasady wpisywania do rejestru długów

W Dzienniku Gazecie Prawnej, w dniu 10 października 2017 roku, ukazał się artykuł Bartłomieja Solarza, adwokata z naszej kancelarii, dotyczący znowelizowanych przepisów odnoszących się do wpisywania dłużników do rejestrów długów. Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (tzw. pakiet wierzycielski) wprowadzono zmiany do szeregu ustaw. W publikacji opisano zmiany dotyczące zasad wpisywania informacji o zadłużeniu, w szczególności w związku z umożliwieniem dłużnikom wnoszenia sprzeciwu od umieszczenia danych rejestrze oraz nowe wymagania, jakie ma spełniać wezwanie do zapłaty stanowiące podstawę wpisu do rejestru dłużników. Artykuł zawiera również wzór wezwania do zapłaty, które jest zgodne z nowymi przepisami. Przepisy obowiązywać będą od 13 listopada 2017 r. Wezwania wysłane wcześniej, a doręczone po tym dniu, będą skuteczne – nawet jeżeli nie będą zawierały pouczenia o prawie wniesienia sprzeciwu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl