12.09.2017

Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Marcin Wierzbicki

07/09/2017 –

WYDARZENIA:

Udział w zawodach charytatywnych Kraków Business Run

W ostatnią niedzielę, 3 września 2017 roku, reprezentacja naszej kancelarii w składzie Magdalena Gałan, Izabela Ustymenko, Natalia Turbasa, Dawid Stalmach i Michał Konieczny wzięła udział w charytatywnym biegu po ulicach Krakowa – Kraków Business Run 2017. Beneficjentami wydarzenia są osoby z niepełnosprawnością ruchową. Dochód z biegu został przeznaczony na zakup protez lub innego potrzebnego zaopatrzenia ortopedycznego. Zawody odbyły się jednocześnie w ośmiu miastach w Polsce, w tym już po raz szósty w Krakowie. Drużyna naszej kancelarii zajęła w ogólnej klasyfikacji wysoką 256 pozycję na 1063 biorących udział w biegu i już rozpoczęła treningi do startu w przyszłorocznej edycji zawodów.

 

Podpisanie przez Klienta kancelarii umowy najmu powierzchni biurowych

Miło jest nam poinformować, że na zlecenie Klienta z branży IT zakończyliśmy z sukcesem negocjacje szczegółowej umowy najmu niemal 2.000 mkw powierzchni biurowej brutto w jednym z nowych biurowców klasy A+ w Krakowie. Umowa została zawarta na pięć lat a wartość umowy sięga kilku milionów złotych. Podstawowym zadaniem Kancelarii było wynegocjowanie dostosowania standardowych warunków najmu wynajmującego do indywidualnej sytuacji Klienta, w tym jego potrzeb względem najmowanej powierzchni. W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy Kancelaria doprowadziła do zamknięcia z powodzeniem kilku podobnych projektów negocjacji warunków najmu znacznych powierzchni biurowych i obsługi prawnej zmiany lokalizacji miejsc prowadzenia działalności przez Klientów, co było możliwe dzięki specjalistycznym kompetencjom i doświadczeniom prawników Kancelarii w tym obszarze.

 

NOWOŚCI:

Wyodrębnienie lokalu tylko w zgodzie z planem zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniem na budowę

Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wprowadza nowy art. 2 ust. 1a do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, który zmienia istotnie zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych. Po wejściu w życie nowej regulacji, ustanowienie odrębnej własności lokalu uwarunkowane będzie nie tylko jak dotychczas uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu wydawanego przez starostę, ale także pozytywnym zweryfikowaniem, czy wyodrębnienie samodzielnego lokalu zgodne będzie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto wyodrębnienie lokalu musi być zgodne z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i pozwoleniem na użytkowanie. Nowe przepisy utrudnią inwestorom dokonywanie zmian w rozkładzie i ilości lokali w budynku w czasie budowy lub już po jego odbiorze, a także mogą uniemożliwić wydzielanie nowych lokali w już istniejących budynkach, w sytuacji gdy ich wyodrębnienie naruszać będzie zapisy planów zagospodarowania przestrzennego, np. poprzez niezapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 11 września 2017 roku, i znajda zastosowanie do wszystkich lokali, które będą wyodrębniane po tej dacie.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1529/1

 

Projekt likwidacji limitu stosowania podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodu

W dniu 4 sierpnia 2017 r. do Sejmu wypłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada powrót do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50-procentowymi kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków. Projekt zakłada głównie uchylenie ustępów 9a i 10a. art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie, na podstawie art. 22 ust. 9a ustawy suma kosztów uzyskania przychodów przy zastosowaniu stawki 50% w roku podatkowym nie może przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Po przekroczeniu tej granicy (tzn. po odliczeniu tej kwoty w ramach 50% ryczałtowych kosztów od przychodów z tytułu praw autorskich, pokrewnych, wynalazczych w danym roku) nie można stosować stawki 50%. W przypadku przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy stawka 50 % będzie stosowana do przychodów z wyżej wskazanych tytułów bez ograniczeń. Zdaniem autorów projektu zaproponowane rozwiązanie zachęci do prowadzenia działalności twórczej oraz angażowania się w działalność kulturalną i naukową. Projekt skierowano do I czytania na posiedzenie Sejmu 1 września bieżącego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1800

PUBLIKACJE:

Mediacja: najpierw polubownie, potem sądownie

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Marceliny Fąfary z Kancelarii. Autorka poddaje w nim analizie mediację jako jeden z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, podsumowując skutki jakie wywołała obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zmiana Kodeksu postępowania cywilnego z perspektywy 18 miesięcy obowiązywania znowelizowanych przepisów. Z danych statystycznych wynika, że w roku 2016 odsetek spraw kierowanych do mediacji przez sądy zanotował wyraźny wzrost. Upływ ponad półtora roku od wejścia w życie zmian pozwala już na dostrzeżenie pewnych kierunków wykładni, które brać powinni pod uwagę osoby zmuszone do zaangażowania się w spór, który potencjalnie zakończy się w sądzie.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://www.rp.pl/Firma/308259984-Mediacja-Najpierw-polubownie-potem-sadownie.html

 

Nowe obowiązki zarządcy nieruchomości i pośrednika

W artykule, który ukazał się w Tygodniku Gazecie Prawnej w wydaniu z dnia 1 września 2017 r. Łukasz Łanoszka, radca prawny z Kancelarii, komentuje ostatnie zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Autor wskazuje, że obecna zmiana odwraca częściowo skutki deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika, która miała miejsce 1 stycznia 2014 r. Na zarządców i pośredników nałożono nowe wymogi, które muszą uwzględniać w prowadzonej działalności, jak również przy zawieraniu umów i w trakcie ich obowiązywania. Brak spełnienia tych wymogów narazić na wprowadzone w przepisach surowe sankcje, w tym prawo do wypowiedzenia umowy przez klienta, czy karę grzywny.

Contact

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl