12.09.2017

Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Marcin Wierzbicki

07/09/2017 –

WYDARZENIA:

Udział w zawodach charytatywnych Kraków Business Run

W ostatnią niedzielę, 3 września 2017 roku, reprezentacja naszej kancelarii w składzie Magdalena Gałan, Izabela Ustymenko, Natalia Turbasa, Dawid Stalmach i Michał Konieczny wzięła udział w charytatywnym biegu po ulicach Krakowa – Kraków Business Run 2017. Beneficjentami wydarzenia są osoby z niepełnosprawnością ruchową. Dochód z biegu został przeznaczony na zakup protez lub innego potrzebnego zaopatrzenia ortopedycznego. Zawody odbyły się jednocześnie w ośmiu miastach w Polsce, w tym już po raz szósty w Krakowie. Drużyna naszej kancelarii zajęła w ogólnej klasyfikacji wysoką 256 pozycję na 1063 biorących udział w biegu i już rozpoczęła treningi do startu w przyszłorocznej edycji zawodów.

 

Podpisanie przez Klienta kancelarii umowy najmu powierzchni biurowych

Miło jest nam poinformować, że na zlecenie Klienta z branży IT zakończyliśmy z sukcesem negocjacje szczegółowej umowy najmu niemal 2.000 mkw powierzchni biurowej brutto w jednym z nowych biurowców klasy A+ w Krakowie. Umowa została zawarta na pięć lat a wartość umowy sięga kilku milionów złotych. Podstawowym zadaniem Kancelarii było wynegocjowanie dostosowania standardowych warunków najmu wynajmującego do indywidualnej sytuacji Klienta, w tym jego potrzeb względem najmowanej powierzchni. W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy Kancelaria doprowadziła do zamknięcia z powodzeniem kilku podobnych projektów negocjacji warunków najmu znacznych powierzchni biurowych i obsługi prawnej zmiany lokalizacji miejsc prowadzenia działalności przez Klientów, co było możliwe dzięki specjalistycznym kompetencjom i doświadczeniom prawników Kancelarii w tym obszarze.

 

NOWOŚCI:

Wyodrębnienie lokalu tylko w zgodzie z planem zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniem na budowę

Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wprowadza nowy art. 2 ust. 1a do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, który zmienia istotnie zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych. Po wejściu w życie nowej regulacji, ustanowienie odrębnej własności lokalu uwarunkowane będzie nie tylko jak dotychczas uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu wydawanego przez starostę, ale także pozytywnym zweryfikowaniem, czy wyodrębnienie samodzielnego lokalu zgodne będzie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto wyodrębnienie lokalu musi być zgodne z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i pozwoleniem na użytkowanie. Nowe przepisy utrudnią inwestorom dokonywanie zmian w rozkładzie i ilości lokali w budynku w czasie budowy lub już po jego odbiorze, a także mogą uniemożliwić wydzielanie nowych lokali w już istniejących budynkach, w sytuacji gdy ich wyodrębnienie naruszać będzie zapisy planów zagospodarowania przestrzennego, np. poprzez niezapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 11 września 2017 roku, i znajda zastosowanie do wszystkich lokali, które będą wyodrębniane po tej dacie.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1529/1

 

Projekt likwidacji limitu stosowania podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodu

W dniu 4 sierpnia 2017 r. do Sejmu wypłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada powrót do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50-procentowymi kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków. Projekt zakłada głównie uchylenie ustępów 9a i 10a. art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie, na podstawie art. 22 ust. 9a ustawy suma kosztów uzyskania przychodów przy zastosowaniu stawki 50% w roku podatkowym nie może przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Po przekroczeniu tej granicy (tzn. po odliczeniu tej kwoty w ramach 50% ryczałtowych kosztów od przychodów z tytułu praw autorskich, pokrewnych, wynalazczych w danym roku) nie można stosować stawki 50%. W przypadku przyjęcia przez Sejm poselskiego projektu ustawy stawka 50 % będzie stosowana do przychodów z wyżej wskazanych tytułów bez ograniczeń. Zdaniem autorów projektu zaproponowane rozwiązanie zachęci do prowadzenia działalności twórczej oraz angażowania się w działalność kulturalną i naukową. Projekt skierowano do I czytania na posiedzenie Sejmu 1 września bieżącego roku.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1800

PUBLIKACJE:

Mediacja: najpierw polubownie, potem sądownie

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Marceliny Fąfary z Kancelarii. Autorka poddaje w nim analizie mediację jako jeden z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, podsumowując skutki jakie wywołała obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zmiana Kodeksu postępowania cywilnego z perspektywy 18 miesięcy obowiązywania znowelizowanych przepisów. Z danych statystycznych wynika, że w roku 2016 odsetek spraw kierowanych do mediacji przez sądy zanotował wyraźny wzrost. Upływ ponad półtora roku od wejścia w życie zmian pozwala już na dostrzeżenie pewnych kierunków wykładni, które brać powinni pod uwagę osoby zmuszone do zaangażowania się w spór, który potencjalnie zakończy się w sądzie.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://www.rp.pl/Firma/308259984-Mediacja-Najpierw-polubownie-potem-sadownie.html

 

Nowe obowiązki zarządcy nieruchomości i pośrednika

W artykule, który ukazał się w Tygodniku Gazecie Prawnej w wydaniu z dnia 1 września 2017 r. Łukasz Łanoszka, radca prawny z Kancelarii, komentuje ostatnie zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Autor wskazuje, że obecna zmiana odwraca częściowo skutki deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika, która miała miejsce 1 stycznia 2014 r. Na zarządców i pośredników nałożono nowe wymogi, które muszą uwzględniać w prowadzonej działalności, jak również przy zawieraniu umów i w trakcie ich obowiązywania. Brak spełnienia tych wymogów narazić na wprowadzone w przepisach surowe sankcje, w tym prawo do wypowiedzenia umowy przez klienta, czy karę grzywny.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl