27.08.2020

Kto zyska na nowelizacji Prawa budowlanego?

Marcelina Fąfara

W dniu 19 września wchodzi w życie istotna nowelizacja Prawa budowlanego. Poniżej omawiamy najistotniejsze zmiany, które w znacznym stopniu ułatwiają i przyspieszają proces inwestycyjno-budowlany a także zwiększają stabilność wydawanych decyzji.

Pięcioletni termin stwierdzenia nieważności decyzji

Wprowadzono graniczny pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie z nowym art. 37b Prawa budowlanego nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło pięć lat. To oznacza, że po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, nie będzie można już jej podważyć. Do tej pory, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

Pięcioletni termin na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Wprowadzono pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zgodnie z nowym art. 59h Prawa budowlanego  nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia, w którym decyzja na użytkowanie stała się ostateczna.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadza nowy tryb uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Tryb ten będzie stosowany w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. W ramach tego trybu organ nadzoru będzie zobowiązywał do przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni. Warunkiem uproszczonej procedury będzie przedłożenie do organu kompletnych dokumentów legalizacyjnych.

Ponadto konieczne będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu bez zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Po pozytywnej weryfikacji zostanie wydana decyzja legalizacyjna, stanowiąca postawę użytkowania obiektu budowlanego. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu, lecz także właściciel lub zarządca obiektu budowlanego będzie mógł wystąpić do organu nadzoru budowlanego z żądaniem wszczęcia takiego uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Istotny jest również fakt, że w przypadku uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie pobierana opłata legalizacyjna.

Zmiany dot. projektu budowlanego

W świetle nowych przepisów projekt budowlany będzie składał się z:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu technicznego.

Aby przyspieszyć całą procedurę organ zwolniony będzie od obowiązku oceny projektu technicznego. Po zmianach w przepisach dwa pierwsze dokumenty, a więc projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany będzie zatwierdzany na etapie rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę. Natomiast projekt techniczny będzie przekazywany organowi nadzoru dopiero na etapie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Rozwiązanie to ma skrócić czas wydawania decyzji o pozwolenie na budowę.

Ponadto w świetle nowych przepisów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestor będzie zobligowany do złożenia trzech egzemplarzy projektu budowlanego, a nie – tak jak obecnie – czterech.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  NIP: 9452181482 REGON: 123240424
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl