31.05.2017

Gmina łatwiej ugodzi się z dłużnikiem. Eksperci zalecają jednak ostrożność

Marcin Wierzbicki

26/05/2017 –

Zawarcie ugody ze swej definicji wymaga poczynienia ustępstw przez każdą ze stron takiego porozumienia. Ten sposób rozwiązania sporu między podmiotem publicznym a innym podmiotem jest co do zasady dopuszczalny i powszechnie akceptowany. Ugody wspomniane zostały wyraźnie w ustawie o finansach publicznych chociażby jako podstawa dokonywania wydatków. Zgodzić należy się jednak z uzasadnieniem ustawy nowelizującej, że często organy podchodzą do zawierania ugód niechętnie.

Obawy tych podmiotów są zrozumiałe w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami w ramach definicji naruszenia dyscypliny finansów publicznych mieści się nie tylko niedochodzenie należności, lecz także dochodzenie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, co właśnie stanowi istotę ugody. O często ścisłym rozumieniu tej definicji świadczą orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej, w których wyrażono chociażby stanowisko, że porozumienie po wykonaniu umowy, w ramach którego przesuwa się termin końcowy wykonania i nie dochodzi w związku z tym do kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umowy, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (orzeczenie z 29 października 2012 r., BDF1/4900/92/92/12/2423).

Co więcej, z orzecznictwa wynika, że nawet istotne wątpliwości co do celowości dochodzenia roszczenia z uwagi chociażby na brak możliwości zaspokojenia roszczenia przez dłużnika, co jest częstą przyczyną rozważania ugody zamiast drogi sądowej, nie wyłączają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tym stanie rzeczy wyraźne przesądzenie, że nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych wykonanie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z przepisami prawa, może ośmielić podmioty publiczne do ich zawierania.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl