31.07.2017

Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Marcin Wierzbicki

26/07/2017 –

WYDARZENIA:

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Zespół prawników naszej Kancelarii z sukcesem wspierał Klienta po stronie sprzedającego w zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w centrum Krakowa. Nieruchomość o charakterze poprzemysłowym będzie rewitalizowana przez Kupującego w ramach projektu deweloperskiego obejmującego realizacje zespołu budynków mieszkalnych i akademików przeznaczonych na najem okresowy. Prawnicy Kancelarii w ramach obsługi transakcji pomagali w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży, regulując stan prawny nieruchomości oraz przygotowali i negocjowali umowę przedwstępną sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wraz z szeregiem umów towarzyszących. Wartość transakcji wynosi 38 mln zł.

Wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst

W dniu 4 lipca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki ABS INVESTMENT S.A.
Jako Autoryzowany Doradca, Kancelaria świadczyła Spółce pomoc przy ubieganiu się o wprowadzenie obligacji nowej serii do obrotu na rynku ASO.
Nasza Kancelaria od 2016 roku posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst. Nasi prawnicy specjalizują się w obsłudze podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym, zapewniając wsparcie w szczególności w zakresie przygotowania dokumentów informacyjnych oraz realizacji obowiązków informacyjnych przez emitentów.

 

NOWOŚCI:

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym

W dniu 22 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 819).
Ustawa przewiduje, że podmiotami uprawnionymi do udzielania kredytów hipotecznych są wyłącznie banki, instytucje kredytowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Oznacza to, że inni przedsiębiorcy czy instytucje pożyczkowe nie będą mogły udzielać kredytów hipotecznych.
Warto zwrócić uwagę, że pojęcie kredytu hipotecznego odnosi się nie tylko do kredytów zabezpieczonych hipoteką, ale również do kredytów zabezpieczonych innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną, co obejmuje także przeniesienie prawa własności nieruchomości na kredytodawcę do czasu spłaty zadłużenia.
Ustawa wprowadza również szereg istotnych zmian w ustawie o kredycie konsumenckim. Zmianie uległy m.in. definicje całkowitego kosztu kredytu oraz całkowitej kwoty kredytu, a także obowiązki dotyczące reklam. Co istotne, w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej (dotychczas były to również opłaty notarialne). Instytucja pożyczkowa udzielająca takich kredytów może obecnie podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/819/1

Zezwolenia na pracę sezonową dla pracowników-cudzoziemców od stycznia 2018 r.

W dniu 20 lipca br. polski parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z projektowanymi przepisami, od początku 2018 r. przedsiębiorcy z sektorów: rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka będą mogli ubiegać się o nowy rodzaj zezwolenia na pracę dla pracowników będących cudzoziemcami – zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie będzie wydawane na czas potrzeb sezonowych, nie dłużej niż na 9 miesięcy.
Nowa regulacja ma na celu częściowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (termin implementacji Dyrektywy upłynął 1 września 2016 r.). Zasadniczym celem Dyrektywy jest wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę – zezwolenia na pracę sezonową. Tego typu zezwolenie nie było do tej pory znane polskiemu porządkowi prawnemu.
Wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia pozostaje bez wpływu na dotychczasowe, popularne regulacje prawne związane z zatrudnianiem pracowników-cudzoziemców w oparciu o rejestrowane w urzędzie pracy oświadczenie o zamierzeniu powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Intencją ustawodawcy jest jednak stopniowe odejście od stosowania tej instytucji.

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1494_u/$file/1494_u.pdf

 

PUBLIKACJE:

Nie dla każdego artysty umowa o dzieło

W Tygodniku Gazeta Prawna ukazał się w dniu 14 lipca 2017 r. artykuł autorstwa Aleksandry Lachowicz i mec. Łukasza Wieczorka w przedmiocie możliwości uznania pracy poszczególnych grup artystów za utwory w rozumieniu prawa autorskiego i skorzystania w związku z tym z preferencyjnych warunków, jakie daje forma umowy o dzieło. Jak wynika z omówionego w artykule orzecznictwa Sądu Najwyższego, istotne znaczenie ma przedmiot i szczegóły zawieranych umów. Autorzy wskazują, na co należy położyć nacisk w treści kontraktu w kontekście rozróżnienia pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia oraz możliwości naliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

CZYTAJ DALEJ:

https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/650476,nie-dla-kazdego-artysty-umowa-o-dzielo-duzo-zalezy-od-przedmiotu-i-szczegolow-kontraktu.html

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    mackrell Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl