Pierwszeństwo zaspokojenia nabywców lokali w przypadku upadłości dewelopera a wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości upadłego

19/02/2013 –

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego [1] w swoim założeniu miała wypełnić lukę prawną, na którą Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę Sejmowi i Radzie Ministrów [2], a której usunięcie miało dążyć do zapewnienia spójności systemu prawnego RP. W założeniu ustawodawcy, OchrNabLokMU stanowić miała kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej klientów spółek deweloperskich, ustanawiając między innymi szerokie obowiązki informacyjne deweloperów, wprowadzając kontrolę wydatkowania przed deweloperów środków otrzymanych od klientów, jak też określając zasady postępowania na wypadek niewypłacalności dewelopera. Zgodnie z art. 36 OchrNabLokMU, wprowadzono zmiany do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze [3] dodając w części trzeciej Tytuł Ia regulujący nowe, odrębne postępowanie – postępowanie upadłościowe wobec deweloperów.

Publikacja ukazała się na portalu e-mida.pl dnia 19 lutego 2013 roku

[1] Dz. U. Nr 232, poz. 1377; dalej: OchrNabLokMU

[2] Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2010-08-02, S 3/10, Opubl.: www.trybunal.gov.pl

[3] T. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.; dalej jako: PrUpN