Newsletter Kancelarii Konieczny Wierzbicki

01/06/2017 –


Nowości

Nowe obowiązki rejestrowe firm inwestycyjnych

W związku z nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi do dnia 4 czerwca 2017 roku alternatywne spółki inwestycyjne („ASI), to jest podmioty, których wyłączna działalność polega na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, są zobowiązane uzyskać odpowiednio zezwolenie KNF na prowadzoną działalność lub wpis do rejestru prowadzonego przez KNF. Nie są to jedyne obowiązki jakie nałożono na te podmioty, zaś ich niedochowanie zgodnie z ustawą groz im sankcjami, w tym odpowiedzialnością karną. Przepisy ustawy nie są jednoznaczne, zaś grono podmiotów, które mieszczą się w ramach definicji ASI potencjalnie jest bardzo szerokie, w związku z czym, dla uniknięcia tej odpowiedzialności konieczna jest szczegółowa analiza działalności podmiotów zajmujących się inwestowaniem cudzych aktywów.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041461546+2017%2401%2401&min=1

Obowiązki niektórych spółek publicznych w zakresie treści raportu rocznego

Emitenci, którzy zajmują się działalnością usługową muszą pamiętać, aby treść raportu rocznego spełniała wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Emitenci m.in. powinni w treści raportu rocznego emitenta oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej emitenta zawrzeć informację na temat wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści indywidualnie dla każdej z osób zarządzających oraz nadzorujących w przedsiębiorstwie emitenta, a także informacji o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających oraz nadzorujących. Emitenci mogą spełnić ten obowiązek również poprzez wskazanie odpowiedniego miejsca w sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jeśli sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane zawiera taką szczegółową informację.


Wydarzenia

Zmiany osobowe w Kancelarii

W maju nastąpiły ważne zmiany w zakresie składu osobowego Kancelarii. Łukaszowi Łanoszce oraz Bartłomiejowi Solarzowi gratulujemy uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego i dołączenia do grona radców prawnych i adwokatów. Dodatkowo witamy w naszym zespole kolejnych dwóch prawników w osobie aplikantki radcowskiej Aleksandry Lachowicz oraz aplikanta radcowskiego Bartłomieja Jarosińskiego. W związku z tymi zmianami w skład Kancelarii wchodzi obecnie szesnastu prawników, w tym sześciu radców prawnych i dwóch adwokatów.

Polsko-Brytyjskie Forum Gospodarcze

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbędzie się Polsko-Brytyjskie Forum Gospodarcze organizowane prze Brytyjsko-Polską Izbę Handlową oraz przy współudziale Kancelarii. Program tego wydarzenia obejmuje szereg ciekawych wystąpień związanych z polsko-brytyjską wymianą handlową, w tym również wystąpienie radcy prawnego Michała Czuryło z Kancelarii w przedmiocie reformy przepisów o ochronie danych osobowych, jej skutków dla wybranych branży oraz możliwych efektów Brexitu w tym zakresie. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Hotelu Mercure Kraków Stare Miasto przy ul. Pawiej 18B i rozpocznie się o godzinie 10.00. Nadal możliwe jest zapisanie się na listę uczestników. Pełny program wydarzenia oraz warunki uczestnictwa znaleźć można pod linkiem:
http://bpcc.org.pl/pl/wydarzenia/polsko-brytyjskie-forum-gospodarcze

Publikacje

Kolejny artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej

W dniu 9 maja 2017 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej w dodatku Firma i Prawo ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Marcina Wierzbickiego oraz radcy prawnego Michała Czuryło w przedmiocie skutków jakie wywołać może wejście w życie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Oceny dokonano z punktu widzenia deweloperów, którzy weszli w spór z jednostkami samorządu terytorialnego odnośnie do zasadności naliczanej im opłaty z tytułu zmiany sposobu użytkowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Nadchodząca zmiana przepisów może pozbawić właścicieli nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste argumentu w postaci groźby wszczęcia postępowania sądowego o rozwiązanie użytkowania wieczystego w związku z korzystaniem z gruntu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem.
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/646796,deweloperzy-graja-z-samorzadami-na-zwloke.html